140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Позиция на ръководството на НЛРС-СЛРБ относно ситуацията с птичия грип

                                                                                   До председателите на Ловно-рибарски сдружения

 

                Ръководството на НЛРС „СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” счита, че издадената заповед № РД11-2541/19.12.2016 г. от Изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев е в изрично противоречие с разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринаромедицинската дейност /звмд/, съгласно която в хипотеза при особено опасни заразни болести, каквато в случая е инфлуенция по птиците /грип/, мерки по безопасност за част или цялата територия на страната се налагат по предложение на изпълнителния директор на БАБХ със заповед на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на вътрешните работи. В настоящия случай заповедта е издадена при липса на компетентност, предвид това, че мерките са наложени от орган, който е следвал да отправи единствено и само предложение за издаване на настоящата заповед.

                Отделно от изложението Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. замерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците, обхватът на прилагането на наредбата визира домашни птици и други птици, отглеждани на закрито, което изключва прилагането на тези мерки относно дребен дивеч обект на лов.

                Същественото в случая относно издадената заповед е специалната разпоредба на чл. 54, ал. 1, изр. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, която разглежда хипотезата за възникнала епизоотична обстановка при дивеча, обект на лов не съответства с посочената в заповедта мярка „забрана за лов на пернат дивеч на територията на цялата страна” предвид това, че ограничаването и забраняването на лова на някои видове дивеч се налага от министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

                Председателят на УС на НЛРС-СЛРБ проведе разговор с г.н Георги Костов, заместник министър на МЗХ в оставка във връзка с издадената заповед на изпълнителния директор на БАБХ и постигнаха съгласие на 28.12.2016 г. да се проведе експертно съвещание, на което да се обсъди създалата се епизоотична обстановка и да се набележат конкретни мерки за ограничаване и евентуално разпространяване на заразната болест.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ