140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Забраниха достъпа и риболова в 17 водоема в страната

От Министерство на земеделието и храните излязоха с обширна заповед за взетите мерки по отношение ограничаване разпространението на птичия грип в страната. В списъка попада и забрана за достъп и риболов на 17 водоема, които се считат за рискови, поради присъствието на прелетни птици по тях през зимата.

Ето извадка от заповедта на земеделския министър:

8. Забранявам достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици, както следва:
– Дуранкулашко езеро – област Добрич;
– Шабленски езерен комплекс – област Добрич;
– Варненско – Белославски езерен комплекс – област Варна;
– Резерват „Сребърна“ – област Силистра;
– Комплекс „Калимок“ – области Русе и Силистра;
– Комплекс „Беленски области“ – област Плевен;
– Рибарници Мечка – област Русе;
– Поморийско езеро- област Бургас;
– Атанасовско езеро – област Бургас;
– Бургаско езеро – област Бургас;
– Комплекс „Мандра – Пода“ – област Бургас;
– Комплекс „Стралджа“ – области Бургас, Ямбол;
– Язовир „Овчарица“ – области Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен;
– Язовир „Малко Шарково“ – област Ямбол;
– Язовир „Огоста“ – област Монтана;
– Рибарници Орсоя – област Монтана;
– Язовир „Пясъчник“ – област Пловдив.

 

Предлагаме на вниманието ви цялата заповед на министър Десислава Танева.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните
З А П О В Е Д

№ РД09-1024
гр.София 29.12.2016 г.

 

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл. 47, ал.1 и чл.117 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и във връзка констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България:
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Р България.
II. Областните управители и кметовете на общините незабавно да свикат областните и общинските епизоотичните комисии и набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на съответните области в тясно сътрудничество с представители на Регионалните административни органи, на Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС), ловни организации, Дирекции по горите, регионални инспекции за опазване на общественото здраве и ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовност на регионално ниво.
III. Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с: орнитоложките дружества, националните ловните сдружения, Държавните горски предприятия и Регионалните дирекции по горите; Постоянно извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските сдружения и на държавните горски и ловни стопанства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици.
IV. Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици (недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните; отделно отглеждане на патици и
гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения).
V. Засилване на надзора и извършване на клинични прегледи, вземане на проби и проверки за биосигурност от ОДБХ на стопанства с домашни птици; извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти.
VI. Провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици, ловците, съветите по ловно стопанство при държавните горски и ловни стопанства, ветеринарномедицинските специалисти (спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност).
VII. Предприемане на следните мерки в случаи на огнища на констатирано огнище на инфлуенца по птиците:
1. Директорът на съответното ОДБХ да организира принудително убиване по хуманен начин на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (грип).
2. Мерките по т. VII. т.1 да се изпълнят при спазване на изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване /ДВ бр. 42 от 23.05.2006 г./.
3. Труповете на животните, в обекта по т. VII. т.1 и контаминирания материал да бъдат обезвредени и унищожени под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта съгласно изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1069/2009.
4. Директорът на съответното ОДБХ съвмeстно с органите на местната власт да организират:
a) извършване на дезинфекция на всички превозни средства, влизащи или излизащи от предпазната и надзорната зони;
б) поставянето на дезинфекционни площадки на обществените пътища в предпазната и наблюдаваната зони;
в) поставянето на обозначителни знаци за информиране за огнището.
5. Собствениците на убитите животни да бъдат обезщетени съгласно чл. 141 – 148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./
6. определяне на три /3/ км. предпазна зона около животновъден обект с констатирано огнище на инфлуенца по птиците, където се организира:
а) извършване на пререгистрация и преброяване на всички животновъдни обекти;
б) извършване на периодични клинични прегледи на птиците, резултатите от които да се документират;
в) вземане на проби за лабораторно изследване от всички обекти, при промяна в здравния статус на отглежданите птиците;
г) отглеждането на птици в затворени помещения;
д) извършване на епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици на движения на домашни и други птици, яйца, продукти и странични
животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес
е) извършване на проверка за въвеждане на мерките за биосигурност, включително мерките за биологична безопасност при влизането или излизането на хора в и от животновъдните обекти, в които се отглеждат птици. На собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение;
7. определяне на десет /10/ км. наблюдавана зона около животновъден обект с констатирано огнище на инфлуенца по птиците, където се организира:
а) извършването на пререгистрация и преброяване на животновъдните обекти за отглеждане на домашни птици с търговска цел;
б) настаняване на домашните и други видове птици за отглеждане в сгради на животновъдния обект при спазване на изискванията за хуманно отношение, като се преустановява контактът с други животновъдни обекти и се намалява контактът с диви птици;
г) почистване и дезинфекциия на транспортните средства, използвани от персонала или от други лица, които влизат или излизат от обектите, оборудването, месото, фуражът, торът, течната екскрементна смес и постелята и всеки друг материал или вещество, за които има вероятност да са заразени.
д) транспортните средства, които се използват за събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, от животновъдни обекти, разположени в зоната трябва да бъдат оборудвани с GPS система за проследяване и преминал през технически контрол, уред за замерване на разстояния. Същите трябва да са технически изправни с цел предотвратяване на замърсяване от разпилени отпадъци или други и течности (каросериите да са водонепропускливи, да са плътно покрити, да са оборудвани с подемни устройства, позволяващи механизирано натоварване на умрелите животни, без участието на помощен персонал, освен шофьора). Транспортните средства трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани преди напускане на всеки обект.
8. Забранявам:
а) достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици, както следва:
– Дуранкулашко езеро – област Добрич;
– Шабленски езерен комплекс – област Добрич;
– Варненско – Белославски езерен комплекс – област Варна;
– Резерват Сребърна – област Силистра;
– Комплекс Калимок – области Русе и Силистра;
– Комплекс Беленски области – област Плевен;
– Рибарници Мечка – област Русе;
– Поморийско езеро- област Бургас;
– Атанасовско езеро – област Бургас;
– Бургаско езеро – област Бургас;
– Комплекс Мандра – Пода – област Бургас;
– Комплекс Стралджа – области Бургас, Ямбол;
– Язовир Овчарица – области Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен;
– Язовир Малко Шарково – област Ямбол;
– Язовир Огоста – област Монтана;
– Рибарници Орсоя – област Монтана;
– Язовир Пясъчник – област Пловдив.
б) придвижването и транспортирането на домашни и други птици, в и от зоната по т.VII, т.1., на разплодни яйца, еднодневни пилета и трупове, с изключение на придвижването и транспортирането в границите на животновъдните обекти
в) забранява се придвижването и транспортирането на домашни птици, пронасящи птици, еднодневни пилета, яйца в и от зоните по т.VII, т.2. с изключение на случаите, когато се прилагат мерки за биосигурност и при транзитно преминаване през зоната;
г) изнасянето и изхвърлянето на използвани отпадъци, тор или течна екскрементна смес от животновъдните обекти в зоните по т.VII, т.6. без разрешение от официален ветеринарен лекар.
д) влизането на екарисажни коли в и от животновъдните обекти в зоните по т.VII, т.6. без разрешение от официален ветеринарен лекар.
e) провеждането на пазари, изложби и състезания за птици на територията на цялата страна.
9. Предприемане на следните мерки, свързани с добива, преработката и реализацията на птиче месо, месни продукти от птиче месо и яйца:
9. 1. в предприятията за клане на домашни птици (кокошеви и водоплаващи):
а). извършване на стриктен предкланичен преглед на птиците, предназначени за клане и следкланичен преглед на птичите трупове;
б) незабавно информиране на директора на съответната ОДБХ, при установяване на необичайна завишена смъртност на пристигащите за клане птици;
в) извършване на механично почистване и многократна дезинфекция на транспортните средства за превоз на живи птици с препарат гарантиращ унищожаването на вируса на Инфлуенца по птиците;
г) използване на лични предпазни средства.
9. 2. разрeшaвa транспортиране на птиче месо от кланици, транжорни и хладилни складове, когато месото е произведено:
а) от домашни птици, които са с произход извън зоните по т. . т.VII, т.6 и са били съхранявани и транспортирани отделно от месото от тези птици;
б) на дата, която е най-малко 21 дни преди отчетената дата на най- ранното заразяване на стопанство в предпазната зона и което от момента на производство е съхранявано и транспортирано отделно от такова месо, произведено след тази дата.
9. 3.разрешава транзитно преминаване през зоната т т.VII, т.6, без разтоварване или спиране.
9.4. В зоните по т.VII, т.6:
а) разрешава директен транспорт на домашни птици с произход от стопанство в зоната по т.VII, т.6 за незабавно клане до определената кланица, при условие че са изпълнени следните изисквания:
– официалният ветеринарен лекар е извършил клиничен преглед на птиците в стопанството на произход в рамките на 24 часа от изпращането им за клане;
– където е подходящо представяне на лабораторни изследвания на птиците от стопанството на произход с благоприятни резултати;
– домашните птици са транспортирани в превозни средства, одобрени от официалните ветеринарни лекари или под негово наблюдение;
б) официалният ветеринарен лекар отговорен за определената кланица, е информиран и е съгласен да получи птиците и тогава потвърждава клането пред изпращащия ветеринарен лекар;
в) домашните птици от предпазната зона се държат отделно от други домашни птици и се колят отделно или по различно време от други птици, за предпочитане в края на работния ден; извършва се последващо чистене и дезинфекция, преди клане на други птици;
г). официалният ветеринарен лекар гарантира, че е извършен подробен преглед на птиците в определената кланица, когато птиците пристигат и след като са заклани;
д). добитото месо се допуска за търговия в рамките на Общността или износ, само ако е преминало третиране, както е определено в приложение III към Директива 2000/99/ЕО;
ж). добитото месо, което не е преминало термична преработка се допуска за реализация само на територията на страната и носи здравна маркировка за прясно месо, както е предвидено в приложение II към Директива 2002/99/ЕО на Съвета .
9. 5. Разрешава директното транспортиране на домашни птици от място извън зоната по т. VII, т.6 за незабавно клане към определена кланица в зоната по т. VII, т.6 и следователно преместване на месото, добито от такива птици, като се осигури:
а). официалният ветеринарен лекар за определената кланица, да бъде информиран и да приеме да получи домашните птици и тогава да потвърди клането пред компетентния орган на изпращането;
б). домашните птици да бъдат държани отделно от други птици с произход от предпазната зона и да се колят отделно или по различно време от другите птици;
в). произведеното птиче месо да се нарязва, транспортира и съхранява отделно от птиче месо, добито от други птици с произход от предпазната зона;
г) страничните продукти да се обезвреждат.
9. 6.Разрешава директното транспортиране на яйца:
а) до определен център за опаковане, в който се гарантира, че яйцата се опаковат в опаковки за еднократна употреба и се спазват всички мерки за биологична безопасност;
б). до обект за преработка на яйчни продукти, както е определено в глава II на раздел X от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, които да бъдат обработени и третирани в съответствие с глава XI на приложение II към Регламент (ЕО) № 852/2004;
в). за обезвреждане.
9. 7. Разрешава придвижването на домашни птици за незабавно клане до определена кланица разположена извън зоната по т.VІI, т.7, при условие, че са изпълнени следните изисквания:
а) официалният ветеринарен лекар е извършил клиничен преглед на птиците в стопанството на произход в рамките на 24 часа от изпращането им за клане;
б). където е подходящо представяне на лабораторни изследвания на птиците от стопанството на произход с благоприятни резултати;
в). официалният ветеринарен лекар отговорен за определената кланица, е информиран и е съгласен да получи птиците и тогава потвърждава клането пред изпращащия ветеринарен лекар;
9. 8. Разрешава директното транспортиране на домашни птици с произход стопанства извън зоните по т. VII т.6.и 7 за незабавно клане към определена кланица на територията на зоните по т. VII, т.7 и последващото транспортиране на месото, добито от такива домашни птици.”
VIII. Предприемане на следните мерки при установяване на високопатогенна инфлуенца по птиците в кланица:
1. убиване на всички домашни птици, налични в кланицата, възможно най-бързо под официален надзор;
2.отделно съхранение и унищожаване под официален контрол на месото и всички странични продукти, добити от домашните птици и птиче месо и странични продукти
от други домашни птици, които може да са били заразени по време на процеса на клане и производство;
3.обезвреждане на месото и всички странични продукти по т.XIII, т.2.
IX. Извършване на почистване и дезинфекция на транспортните средства, превозващи живи птици и храни в обектите, извършващи производство и търговия на едро с храни, намиращи се в зоните по т. VII т. 6 и т.7.
X. Засилен контрол от страна на съответните ОДБХ за спазване мерките, посочени в настоящата заповед и заповедите, издадени от Изпълнителния директор на БАБХ.
XI. Оказване на съдействие от Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, физическите и юридическите лица на служителите от БАБХ при изпълнение на служебните им задължения по т. X.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Дамян Илиев- изпълнителен директор на БАБХ, а контролът по изпълнението възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните и доц. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение и до членовете на НЛРС-СЛРБ, БЛРС и независимите ловни сдружения.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА /ПП/
Министър на земеделието и храните

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ