140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

120 години ЛРС-Хасково

Златка МИХАЙЛОВА

Наздравица за успешен ловен сезон вдигнаха в Ха­сково близо 250-те членове на сдружението на тради­ционната вечеринка, орга­низирана от управителния съвет. Този път тя бе пос­ветена на 120-годишнината на хасковското сдружение, под чийто знак преминаха досега различни прояви на организацията. Да споделят празника дойдоха председа­телят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Иван Петков, гости от държавни и местни инсти­туции и ловни сдружения от региона.

Успешен е досега ловният сезон за 35-те дружинки в общините Хасково, Стамбо­лово и Минерални бани. 53 диви прасета са отстреля­ли ловците от ЛРС-Хасково само през последния ме­сец. Дружинката в с. Родопи е уцелила 10 глигана, в Тън­ково – 5, Въгларово – 4. Под точния мерник са попаднали също 40 чакала, 27 лисици, 166 зайци, 106 диви патици.

Благодарение на отлич­ната подготовка зимното по­дхранване на дивеча върви ритмично. Хасковските ло­вци продължават отколеш­ната традиция да се грижат за природата и да увелича­ват дивечовото богатство, отбеляза заместник-пред­седателят на сдружение­то Желязко Живаков. Той припомни организирането на различните инициативи през 2016 г., посветени на юбилея на сдружението. Първенците от провелото се при голяма масовост състе­зание по стрелба получиха купи под аплодисментите на колегите си.

С приветствие към ло­вците се обърна инж. Иван Петков, който ги поздрави послучай 120-годишнината и пожела новата 2017 г. да бъде успешна и благодатна, с мисъл за красивата бъл­гарска природа и нейното опазване.

На вечеринката по христи­янски обичай бяха осветени знамената на всички ловни дружинки и знамето на сдру­жението. На председатели­те на дружинките бяха връ­чени специално поръчаните за случая значки с логото на организацията и календари.

На изпълнената с ведро настроение вечеринка не липсваше и маса, отрупа­на с дивеч – свидетелство за богатството на живата природа в Хасковския край и за майсторството на по­коления ловци. Възхита предизвика и специално ук­расената торта за големия юбилей.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ