140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловна вечеринка на ЛРС-Нови пазар

В уютния представителен ресторант „Мана­стира“ в Шумен за трета поредна година в на­вечерието на Коледа се проведе ловната вече­ринка на ЛРС „Станата“-Нови пазар. На празника дойдоха ловци и техните нежни половинки от ловните дружинки в Лудогорието, които стана­ха съпричастни на голямото празнично веселие. Председателят на сдружението Кирил Тошев в краткото си, но съдържателно слово проследи дейността през изминалата година, която е била много успешна.

Отчетено бе, че на тери­торията на Новопазарската и Каолиновската община има големи популации от диви свине, благородни елени, фазани и яребици, което естествено се дължи на големите грижи, които ловците постоянно полагат. Сезонът за лов на диви сви­не е много сполучлив, като ловците са отстреляли гли­гани с отлични габарити и трофейни качества. Около 150 са благородните елени, които обитават ловищата на сдружението. Сърните са приблизително 200. През септември бе организиран

ПЪРВИЯТ СЕМЕЕН ЛОВЕН СЪБОР

в зоната за отдих „Стана­та“ и с това беше поставено началото на традиционен празник на новопазарските ловци.

„От името на целия екип на сдружението ни искам да ви поздравя още веднъж за това, че уважихте това тър­жество, което организират една част от нашите ловци, така наречения инициа­тивен комитет, да им бла­годаря за тяхното съдей­ствие и да ви приветствам с настъпването на Новата година, желая ви здраве и повече слука в следващия сезон. Весело изкарване на този хубав празник и се радвам, че сдружението като цяло върви в успешна насока и дейността обеди­нява и сплотява ловците“, каза председателят на ЛРС „Станата“-Нови пазар Кирил Тошев.

А дядо Коледа пожела: „Нека Коледното вълшеб­ство и Коледната магия да запленят сърцата ви, да загърбите всекидневните грижи и да изкарате истин­ски весели празници, нека съдбата ви поднася щаст­ливи мигове, а успехът ви да бъде ваш неизменен спътник. Пожелавам на всеки от вас много здраве и дълголетие.“

Всъщност празникът беше изпъстрен с

РАЗНООБРАЗНА КУЛТУРНА И МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА

Млади танцьорки показа­ха своите умения, звучаха песни, вихриха се танци, тръгнаха и народните хора, където по-активни бяха жените. Така нежните по­ловинки на ловците демон­стрираха задоволството си от веселието, което са очак­вали с нетърпение.

В конкурса за най-май­сторско нарязване на су­джук и нареждане в чиниите умения показаха няколко ловци, като със специфич­ната си техника се наложи Валентин Минчев от дру­жинката в град Каолиново.

С топли думи за хубавия празник се обърна и Кадир Бодур. Той е кмет на село Памукчи повече от две де­сетилетия, но едва от по­следната година е ловец в местната дружинка. За него председателят й Иван Йорданов казва, че много помага и е активен в гри­жите за дивеча. „От юли месец съм ловец, но иначе много години съм бил сред нашите ловци, запален съм, като вече съм редовен на излетите. Години наред съм ходил да подхранваме, да правим листници и сега от­говарям за две хранилки за едър дивеч.

ЛОВЪТ Е ИСТИНСКА МАГИЯ

Дружинката е много до­бра, приятни хора са, весе­лят се. Радвам се, че тази вечер празникът е много ху­бав, това сплотява ловците от новопазарското сдруже­ние.“

Председателят на втора градска дружинка в Нови пазар Милен Иванов е до­волен, че сезонът преми­нава отлично и планът за отстрел е изпълнен. „Много добър е ловният ни терен. Имаме диви свине, кошу­ти, благородни елени. Тази есен добихме изключи­телен трофей от огромен глиган, беше над 230 кг, 24 см са глигите му, с много добра дебелина и добре запазен, събори го лове­цът Петю Петров“, сподели усмихнатият председател Милен Иванов, който ми­налата година на ловната вечеринка спечели първото място за бяло и за червено вино, като и сега почерпи с качествените си винени еликсири.

Ловната вечеринка про­дължи с много тостове и с пожелания за добро прия­телство и хубава слука по време на ловните излети. Градусът на настроението се повиши много, а край масите продължаваха и ла­кърдиите за преживените мигове в ловните полета. Това беше още един праз­ник, който ще се помни от новопазарските ловци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ