140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловците не оставят дивеча да гладува

Зимите в Лудогорието са тежки, особено когато севернякът носи много леденина. Снежните преспи затрудняват придвижването на дивеча из горите и полята. Затова подготовката на ловните дру­жинки от района на ЛРС-Нови пазар за този тежък период е много старателна. Осигурени са достатъчно количества фуражи от сдру­жението, дружинките получават и допълнително царевица от зе­меделски производители, които са ловци, а има и такива, които са добри приятели. Пламен Колев, ловен специалист на сдружението, споделя: „Всяка година закупуваме достатъчни количества храна, тази есен осигурихме 30 тона царевица, която е за трудните зимни дни, а пък дивата свиня подхранваме целогодишно и от там идват и успехите. Във всяка дружинка ловците вече имат модерни джипове, трактори, селскостопанска техника – колкото искаш, и не е проблем да извършваме подхранване и в снежните дни. Тази зима се очер­тава по-сурова. Много грижи полагаме за фазаните и яребиците, за да оцелеят в районите.“

Потърсихме мнението на председатели на ловни дру­жинки за дейността по по­дхранването през трудния зимен период:

Иван ЙОРДАНОВ от ЛРД- с. Памукчи: „Дружинката ни се слави с един от най-до­брите ловни райони в община Нови пазар. Подхранването на дивеча е много важна дей­ност не само през зимата, но и през цялата година. За зим­ния период в рамките на три­те месеца, когато е най-тежко положението за животните, особено за дребния дивеч – яребици, зайци и фазани, от­говорността е много голяма за нашите ловци. Дружинката си е изградила свой метод в подхранването, всеки ловец при нас си има хранилки, за които отговаря. Яслите за едър дивеч са покрити и вина­ги са заредени с груб фураж, и то люцерна. Зареждаме и с царевица хранилищата за дивите свине, благородните елени и сърните. В дружинка­та трябва да имаме 6 ясли, а те са 16-17 бр. за благородни­те елени и сърните. Миналата есен закупихме много хубав фураж – 1700 кг сме вземали от сдружението, освен това имаме колеги ловци в дру­жинката, занимаващи се със селско стопанство, които не жалят средства и сили и ни помагат. Така в ловищата се хвърлят много повече количе­ства, отколкото е необходим за самото подхранване. Но имаме проблем – няма как да се справим с хората, които, идвайки да товарят дървен материал, отиват на хранил­ките с коня си и вземат всичко онова, които сме заложили.

Подхранването се извърш­ва 2 пъти в седмицата – във вторник и в четвъртък, това си е един вътрешен закон, който си го спазват ловците. Актив­ни в подхранването са ло­вците Пламен Божилов, Иво Китов, Салим Юмер, Билян Ахмед, както и други, които много добре се грижат за хра­нилките. Около 500 кг сол сме хвърили през миналата годи­на, също отработени масла и всичко, необходимо за диве­ча, това беше установено и от проверката на служителите на ДГС.”

Кадир Бодур, кмет на с. Памукчи, млад ловец в дру­жинката: „От юли съм ловец, години наред ходех с мест­ните ловци да им помагам в подхранването, да правим листници, но сега вече съм редовен член. Отговарям за 2 хранилки за едър дивеч, които постоянно зареждам, това е моето задължение. В лова ме привлякоха приятните хора в дружинката и любопитството към животните.”

Петър ЖЕЛЕВ от ЛРД-с. Стоян Михайловски: „През зимата редовно се подхранва в нашите ловища. Имаме хра­нилки за едрия дивеч и за яре­биците и фазаните:18 бр. за птиците, 8 бр. за благородни­те елени и сърните, за дивите прасета на 4 места има кали­ща, където зареждаме царе­вица, масло и сол. Ловните ни полета са 3 и за тях полагаме постоянни грижи. Около тон и 800 кг царевица ни осигуриха от сдружението за тази зима, много качествено зърно беше. Имаме и спонсори, от които получаваме допълнителни ко­личества – земеделски произ­водители, приятели, които не са ловци, но помагат. В лови­щата имаме всякакъв дивеч. Яребици и фазани наблюда­ваме навсякъде, те гнездят и увеличават бройките, което е радостно. Основно в подхран­ването участват десетина ло­вци, които са местни от с. Сто­ян Михайловски, колегите от градовете нямат възможност постоянно да идват, но пък те с друго помагат.”

Ведат ВЕДАТОВ от ЛРД-с. Войвода: „Имаме достатъч­но храна, на година около 2 тона царевица ни се полага от сдружението, но и земедел­ските производители ни пома­гат, аз също осигурявам храна като фермер. Имаме 8 дка ди­вечови ниви, където сеем сор­го и царевица, не прибираме никакво зърно, всичко остава на корените и там животните намират храната си. Имаме и земна ябълка /гулия/ на около 300 квадрата от седем години, родитбата е много добра. В подхранването участват най- вече по-младите ловци, пен­сионерите ги освобождаваме. Многото грижи спомагат да имаме и добра слука. Освен повече диви свине, добра е и популацията на фазаните и яребиците. Вторник и четвър­тък изнасяме храна в лови­щата. За голяма снежна зима имаме необходимата техника, разполагаме с верижни трак­тори, за да ходим в района.”

Шенол КЯЗИМОВ от ЛРД- гр. Каолиново: „Храна имаме предостатъчно, от сдруже­нието ни доставиха 4 тона царевица, отделно сме снаб­дени и с 6 тона жито, това са количества от нашите мом­чета, които се занимават със земеделие, по един тон всеки производител отделя от про­изводството си. Спонсори са Ибрям Мехмед, Еркан Акиф, Ибрям Мехмед, Ибрям Са­миев, които всяка година ни подпомагат. Имаме и 30 бали люцерна запас за зареждане на хранилките на благород­ните елени и сърните. На 6 места целогодишно поддър­жаме хранителна база за диви свине, имаме 9 хранилки за елените и сърните и толкова за дребния дивеч. Всичките са заредени постоянно тази зима, два пъти минимум ми­наваме да слагаме фуражи. Най-активно участват Еркан Акиф, Станислав Христов, Ва­лентин Минчев, Боян Драгиев, който ни осигурява солта.”

Наджи КЯЗИМ от ЛРД-с. Църквица: „Благодарение на сдружението, което ни под­помага с нужната храна за дивеча, подхранването вър­ви много добре. Досега сме хвърлили 700 кг царевица, като сме взели тон и 600 кг. До средата на януари ще се из­разходва цялото количество фураж. На 3 местообитания на дивите прасета се изсипва фуражът, а за дребния ди­веч – дивия заек, яребицата, фазана, на 7 места, като са изградени необходимите хра­нилки. За благородните елени и сърните имаме 3 хранилки, които най-редовно зареждаме с царевица, люцерна и сол. Група от 4-5 души участваме в подхранването постоянно. Когато се грижим за дивеча, резултатите са видими.”

Милен ИВАНОВ, от втора градска ЛРД-Нови пазар: „Имаме доста благородни елени, кошути и диви свине, грижим се постоянно за тях. Разчитаме на млади ловци, които са земеделски произво­дители, разполагащи със сел­скостопанска техника, скла­дове и реколта. Спонсорират ни съвсем доброжелателно, правят го на добра воля, не търсят никакви девиденти. Дават ни царевица, люцерна и друга продукция като допъл­нителни количества, тъй като сдружението има грижата за общите доставки. Храним на 6 местообитания, където има хранилки за сърните и елени­те, а на три места – за дивите прасета.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ