140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

МВР и ДАНС се включват в ликвидирането на птичия грип у нас

Създава се междуве­домствен Национален оперативен щаб за кон­трол и ликвидиране на заболяването инфлуенца по птиците между Минис­терство на земеделието и храните (МЗХ), Министер­ство на вътрешните рабо­ти и Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС).

За това се разбрали по време на среща на ми­нистъра на земеделието и храните в оставка Де­сислава Танева с предста­вители на институциите и птицевъдния бранш. Тя се проведе в сградата на МЗХ в сряда вечерта.

Щабът ще провежда все­кидневни заседания, на които ще бъдат набеляз­вани и превантивни мерки за областите, където не са констатирани огнища на птичи грип. Целта е да се провежда ефективен и на­временен контрол при лик­ видиране на заболяването.

„Всички стопани, чиито птици са умъртвени зара­ди заболяването инфлу­енца по птиците, ще бъдат обезщетени. В 30 дневен срок изплащахме обезще­тенията за заразния ноду­ларен дерматит, по същия начин и стопаните на пти­ците ще бъдат компенси­рани“, заяви Десислава Танева.

На срещата ръковод­ството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) представи епизоотичната обстанов­ка в страната, свързана с разпространението на инфлуенца по птиците и наложените мерки за кон­трол и ликвидиране на за­боляването.

До момента са унищо­жени над 9000 птици при констатираните 10 огнища на инфлуенца по птиците в страната.

Заради констатираните огнища на заболяването в област Пловдив и висока­та концентрация на птице­въдни обекти в областта, се засилва контролът по спазването на мерките, ограниченията за контрол и ликвидиране на заболя­ването инфлуенца по пти­ците.

БАБХ съвместно с МВР ще контролира забраната за придвижване на жи­вотни. Налагат се допъл­нителни ограничения в транспорта на фуражи и фуражни добавки в 3 и 10 километровата зона около установените огнища.

Обезвреждането на умъртвени птици ще се извършва само чрез заг­робване или изгаряне на място, тъй като извозване­то до екарисаж крие риск от разпространение на вируса.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ