ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Откриха ново местообитание на планински трипръст кълвач край Якоруда

Специалисти от Дирекция на Национален парк “Рила” откриха ново местообитание на планински трипръст кълвач.

Птиците са установени при теренни наблюдения в местността „Калдарица”, на 2000 м надморска височина в Парков участък – Якоруда.

Новото местообитание ще допълни научната информация, която е в изпълнение на извършваните приложните изследвания за „Картиране местообинатията на консервационно значими животни” от Плана за управление на Национален парк „Рила”. С него се цели установяването на числеността, трофичните връзки, биологията на размножаване и перспективите за оцеляване на популацията на редки и застрашени видове животни в защитената територия.

ДНП „Рила” планира да извърши допълнителни проучвания на новия хабитат на планински трипръст кълвач, както и на нови потенциални места на разпространение.

Планинският трипръст кълвач (Picoides tridactylus) е включен в Червената книга на България с категория „застрашен” EN , в приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие, Директивата за птиците и Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания.

 

Източник: Dariknews

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ