140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Изменение в списъка в Приложение I за забрана на лова на пернат дивеч

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

 

З А П О В Е Д

№ РД 48-3

гр.София 20.01.2017 г.

На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с предложение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/  с вх. № 387-ИД/17.01.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям моя Заповед № РД 48-1/10.01.2017 г., в частта относно Приложение към т.I от същата заповед, което се изменя така:

„Приложение към т.I от Заповед № РД 48-1/10.01.2017 г.,

 Община Средец, местност Аркутино – област Бургас;

Община Варна, община Аксаково, община Белослав, община Девня и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р. Камчия, в община Долни Чифлик – област Варна ;

Община Димово, община Брегово, община Ружинци, община Видин и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р. Тополовец в община Кула – област Видин;

Община Враца  – област Враца;

Община Монтана – област Монтана;

Община Марица, община Раковски, община Брезово, община Калояново, община Хисаря, община Първомай, община Садово, община Съединение и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р. Чая в община Асеновград – област Пловдив;

Община Кърджали, община Момчилград, община Крумовград – област Кърджали;

Община Елин Пелин и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р. Лесновска в община Горна Малина  – област София област;

Община Стара Загора, община Братя Даскалови и община Чирпан – област Стара Загора;

Община Хасково, община Харманли, община Димитровград, община Стамболово и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р.Арда в община Крумовград – област Хасково;

Община Елхово и граничната й територия, попадаща в 3км зона по протежението на р. Тунджа в община Тополовград – област Ямбол.

Мотиви: Промяна в епизоотичната обстановка в страната и потвърдени нови огнища на болестта инфлуенца по птиците в страната.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ, инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ и директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите за изпълнение и до членовете на НЛРС-СЛРБ, БЛРС и нечленуващите в тях ловни сдружения за сведение и изпълнение, и да се публикува на  интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните и доц. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните.

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР           

                                    

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ