140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ: Забраната за лов на птици се отнася само за общините, в които са констатирани огнища на птичи грип

На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с предложение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ относно усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците и взето решение на заседание на Кризисен щаб за предпазване на страната от възникване на евентуална грипна пандемия, създаден със Заповед No РД 09-1022/29.12.2016, МВР No 81213-1644/29.12.2216 на Министъра на земеделието и храните , проведено на 09.01.2017г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Забранявам лова на птици – обект на лов в общините на територията на Република България, посочени в Приложение, което е неразделна част от настоящата заповед.  

Мотиви: Настоящата заповед се издава във връзка с констатирани от БАБХ огнища на болестта Инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в страната и с цел осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите на територията на Република България. Заповедта подлежи на корекции в зависимост от промяна в епизоотичната обстановка по отношение на Инфлуенцата по птиците.

II. С настоящата заповед отменям моя заповед № РД 09-1/03.01.2017 г.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ, инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ и директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица и до членовете на НЛРС-СЛРБ, БЛРС и нечленуващите в тях ловни сдружения за сведение и изпълнение, и да се публикува на  интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните и доц. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР

ПРИЛОЖЕНИЕ към т. I

 1. Община Средец, община Приморско – област Бургас;
 2. Община Варна, община Аксаково, община Белослав, община Девня – област Варна ;
 3. Община Видин, община Димово, община Брегово, община Ново село, община Ружинци – област Видин;
 4. Община Враца  – област Враца;
 5. Община Монтана и община Благово  – област Монтана;
 6. Община Марица, община Раковски, община Брезово, община Калояново, община Хисаря, община Първомай, община Садово, община Съединение  – област Пловдив;
 7. Община Зорница, община Момчилград, община Зорница, община Крумовград  – област Кърджали;
 8. Община Елин Пелин  – област София област;
 9. Община Стара Загора, община Братя Даскалови и община Чирпан – област Стара Загора;
 10. Община Хасково, община Димитровград, община Стамболово – област Хасково;
 11. Община Елхово, община Тунджа – област Ямбол.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ