140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Горите да бъдат стопанисвани в духа на лесовъдските традиции и съвременните технологии

„Българските гори да бъдат стопанисвани в духа на традициите в лесовъдската наука и практика, съчетани със съвременните методи и технологии“, това каза  проф. д-р Иван Палигоров, заместник-министър на земеделието и храните,  на организираното от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) съвещание по стопанисване на горите. Мероприятието се проведе на 22 и 23.02.2017 г. в Старозагорски минерални бани.

В съвещанието участие взеха: инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ, инж. Красимир Каменов – зам. изпълнителен директор на ИАГ, както и експерти и специалисти от ИАГ, регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, БУЛПРОФОР, Асоциация „Общински гори”, лесовъди, упражняващи лесовъдска практика и други заинтересовани страни.

В хода на дискусията в оперативен план се обсъдиха проблеми, свързани със стопанисването,  и се направиха предложения по прилагане на нормативните документи в областта на стопанисването, ползването, транспортирането на дървесината и контрола на извършваните дейности; облекчаване на процедурите по ползване на дървесината в гори,  пострадали от биотични и абиотични фактори; планиране на сечите в маломерни гори на частни собственици; вменяване на допълнителни отговорности към лесовъдите, осъществяващи маркирането и издаването на позволителни за сеч; провеждане на обучения с лицата, ангажирани по съставяне на актове за установени административни нарушения и издаването на наказателни постановления; усъвършенстване на отчетните форми горския фонд и улесняване на електронното извличане на информация от базата данни на ИАГ; диференциране на наказанията в зависимост от тежестта им; провеждане на регионални съвещания по маркиране, на които да присъстват всички заинтересовани страни и др.

Направените предложения ще бъдат обсъдени от по-широк кръг специалисти и ще бъдат взети предвид при предстоящите промени в нормативните документи.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ