140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловът в българската литература и изобразително изкуство

Кузман ПЕТРОВ

Ловът е едно от най- древните занимания на чо­вечеството.

Като част от бита той е обект на различните ви­дове изкуство от дълбока древност до днес . В раз­лични части на света са открити множество скални рисунки, свързни с ловна­та тематика . Открити са каменни и керамични из­делия на диви животни. И това не е случайно, нито e временно явление в нео­бятния свят на изкуството.

Ловната тематика в българската литература е била обект на художест­вен интерес в творчест­вото на нашите изтъкнати писатели-класици Елин Пелин и Йордан Йовков. Върхът в художественото повествование, посветено на българската природа и животинския свят се дос­тига и може да се прочете в творчеството на Емилян Станев, Йордан Радич­ков, Ивайло Петров, Дончо Цончев и други съвремен­ни автори. Техните ловни разкази увлекателно и не­усетно ни пренасят в света на ловните приключения сред живата природа.Там описанието и чувствата, които изпитват към дивеча, граничат с емоционална­та проекция на живота и смъртта.

В света на изобразител­ното изкуство също има немалко художествени дос­тижения. Ловната тематика е част от художественото творчество на големия чешки майстор-живописец Ярослав Вешин. Пристиг­нал в България след Руско-турската освободителна война, той е един от съз­дателите на българското изобразително изкуство от края на 19-и и началото на 20-и век. Остава да живее и твори в София до края на живота си.

През това време създава едни от най-запомнящите се картини, свързани със селския бит – „Вършитба в Радомирско”, „Конен пазар в София”. В областта на ловната тематика той ри­сува картините си „Ловец”, „След лов”, „По следите на дивеча” и други. Те са ис­тински находки в неговите художествени търсения. Голяма част от картините му се пазят в Национална­та художествена галерия в София, а репродукции на негови картини с ловна тематика допълват интери­ора на ловни клубове, хижи и офиси на сдружения из цялата страна.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ