140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Тервел – Добруджанци не оставиха дивеча да гладува

Георги ГЕОРГИЕВ

„Дълго се задържаха ви­соките до 3 метра преспи в Добруджа. Не можехме да из­лезем в ловищата, макар че използвахме високопроходи­ма техника. Обаче успяхме, докъдето можем да стигнем, да изнесем фураж, 400 кг царевично зърно посипахме на две местообитанията, заредихме и 5 хранилки за благородните елени и сър­ните с 5 бали люцерна. Ос­вен това 2 чувала пшеница посипахме под изградените навеси, където са хранилки­те за фазаните и яребиците“, казва председателят на ЛРД- Перловци Николай Пасков. Най-активно се включват в подхранването ловците Илия Чалъков, Стоян Иванов, Пе­тър Петров, Алейдин Нури, Светлин Ангелов, които изна­сят чувалите зърно на гръб.

Въпреки тежката зимадру­жините не оставят дивеча да гладува. Освен осигурената храна от сдружението голя­ма част от тях разполагат и с дивечови ниви, откъдето се добиват допълнителни количества царевица, пше­ница, слънчоглед и сорго, сподели Иван Чанев, ловен специалист на сдружение­то. Най-големи са площи­те на ЛРД-Жегларци – 205 дка. Председателят й Пеньо Иванов споделя, че допъл­нително се добиват по около десетина тона фуражи и има храна за постоянно подхран­ване. „Направили сме 30 хра­нилки за едрия дивеч и 20-ина за дребния, които редовно се поддържат заредени. Имаме на склад 100 бали люцерна и толкова със слама. Когато стана възможно да излезем сред снежните преспи, наши­те ловци изнесоха допълни­телно царевично и пшениче­но зърно. Всички се отнасят много отговорно, за да не пострадат дивите животни.“ А Пеньо Пенев, председател на ЛРД-Полковник Савово, допълва: „В снежните прес­пи излязохме с джипа, но той закъса, и на гръб понесохме чувалите със зърното. Почис­тихме запазените от вятъра места и изсипахме фуража.“ Заедно с него активно са се включили ловците Рафедин Балкан, Христо Михайлов, Димитър Георгиев, Здравко Тодоров, Живко Георгиев, Ке­малдин Садък, Велико Пана­йотов, успели да изнесат на гръб на 200 – 300 м чувалите с 200 кг зърно за подхранване на фазаните и яребиците.

„Въпреки голямата зима ловците от дружинката най- редовно излизат, за да под­хранват дивеча. Чувалите се носеха на гръб, на 3 пъти по 500 кг царевично зърно, кое­то разсипахме на 4-5 места, купихме допълнително още един тон фураж. За фазаните и яребиците заредихме зър­но на 3 места. Сенай Сали с трактора си и Живко Пенев учасват най-активно, както и Иван Йорданов, Станимир Райков и още други ловци“ – казва председателят на ЛРД- Мали извор Георги Лечев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ