140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

МОСВ ще финансира проекти за опазване на биоразнообразието

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ подписа споразумения с две сдружения – „Местна инициативна група Поморие“ и  „Местна инициативна група Белене – Никопол“, за изпълнение на проекти в областта на биоразнообразието по новия подход „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР).

Той предвижда създаване на Местни инициативни групи (МИГ), в които влизат представители на общините, бизнеса и неправителствените организации. Участниците в сдруженията разработват Стратегии за местно развитие, в изпълнение на които се подготвят и предлагат за финансиране различни проекти.

В стратегиите на  „МИГ Поморие“ и „МИГ Белене-Никопол“ са включени дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000. Стратегията на „МИГ Поморие“ обхваща четири защитени зони – „Айтоска планина“, „Ахелой-Равда- Несебър“, „Камчийска“ и „Еменска планина и Поморие“. Крайбрежните лагуни, червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка и големият гребенест тритон са видовете и типът природно местообитание, за които могат да се изпълняват проекти в територията. Стратегията на „МИГ Белене-Никопол“ обхваща три защитени зони – „Никополско плато“,  „Обнова-Караман дол“ и „Персина“. Консервационни мерки могат да се изпълняват за червенокоремната бумка, обикновената блатна костенурка, големия гребенест тритон, както и за няколко вида прилепи.

Предстои изготвянето на насоки за кандидатстване от местните инициативни групи по указания на Управляващия орган на ОПОС и подаване на проектни предложения. Заделеният финансов ресурс за реализиране на проектите по двете споразумения е 3 147 042 лв.

Целта на подхода ВОМР е да се подобри качеството на живот на населението в съответните територии чрез създаване на заетост и използване на местния потенциал. Проектите с финансиране по ОПОС 2014-2020 ще бъдат насочени към подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 и опазване на природата.

 

Източник: Министерство на околната среда и водите

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ