140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На 23 и 24 юни общо събрание на НЛРС-СЛРБ

На 7 февруари се про­веде заседание на УС на НЛРС-СЛРБ със следния дневен ред:

1. Утвърждаване на протокола от заседание на УС на НЛРС-СЛРБ от 9.12.2016 г.

2. Докладна записка от­носно свикване на Общо събрание на НЛРС-СЛРБ

3. Програма за дейност­та на УС на НЛРС-СЛРБ през 2017 г.

4. План за международ­ната дейност на НЛРС- СЛРБ през 2017 г.

5. Проект на бюджет на УС на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.

6. Щатно разписание на УС на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.

7. Приемане на На­редба за провеждане на дружествени състезания, регионални турнири и Национален турнир за купата на НЛРС-СЛРБ по ловна стрелба

8. Разни

Всички точки от днев­ния ред бяха приети от УС, а най-важното е, че вече има дата за провеж­дане на Общо събрание на на НЛРС-СЛРБ. То ще се проведе на 23 и 24 юни в парк-хотел „Москва”.

Дискусия предизвика писмо на управителя на фирма „Сокол-БЛРС” инж. Борислав Бечев относно Националната програма за разселване и недоста­тъчно големия брой пода­дени заявления за 2017 г. Сред темите, които бяха обсъдени беше и нуждата от внасяне на корекции в програмата, а проф. Нино Нинов наблегна на големите разлики в броя разселвани птици между България и други страни от Източна Европа.

В края на заседанието бяха приети още 2 пред­ложения – да се възложи на НЛРС-СЛРБ да извър­ши мониторинг, според който при евентуално бъдеща промяна в ЗЛОД организацията да се оп­ита да удължи срока за лов на водоплаващ дивеч и да разработи нов план за управление на дивата котка.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ