140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС-СЛРБ В ПОМОЩ НА БЧК ЗА БЛАГОРОДНА КАУЗА

Симеон СТЕФАНОВ

В залата на НЛРС-СЛРБ се проведе среща между Български червен кръст – София с председателя на Националната организация инж. Иван Петков, главния секретар инж. Васил Ва­силев, председателите на ловните сдружения: Алеко Динев – София-юг, Георги Тошев – София-изток, Ве­селин Симеонов – София- север, ръководителя на София-запад Светослав Георгиев и председателя на ловно-стрелкови клуб „Плиска“ Мирослав Въцов. БЧК беше представляван от директора на столична­та организация Петранка Недялкова и адвокат Иван Арнаудов.

Недялкова представи програмата за раздаване на храна на социално сла­би и помоли ловната орга­низация за съдействие, тъй като има недостиг на хора, които да разтоварват ками­они.

На територията на Столична община има близо 13 000 социално слаби хора, които се нуждаят от храна. Раздава­телните пунктове в София са шест – в района на „Оборище”, „Люлин”, „Надежда”, „Стрелбище”, „Младост” и „Белите бре­зи”. На ден през всеки пункт минават между 50 и 150 соци­ално слаби. Недялкова изтъкна, че се обръща именно към НЛРС-СЛРБ, защото тя е най-масовата организация в стра­ната заедно с БЧК. Инж. Иван Петков и председателите на софийските сдружения приеха молбата на Червения кръст и разпределиха шестте раздавателни пункта в районите меж­ду тях. Всяко от сдруженията ще предоставя колкото хора са необходими за датите, на които ще се разтоварва храна, като ще бъде уведомявано за това предварително.

Накрая на срещата Петранка Недялкова анонсира и кур­сове за първа долекарска помощ на работното място, които се провеждат в сградата на БЧК-София и са с продължител­ност 8 часа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ