140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Обединени срещу стрелците нарушители

Милка ДЕНЕВА

Злосторници се целят с въздушни пушки по корморани, лебеди, чапли, настанили се по поречието на Янтра в района на града

Още по време на ловните излети за водоплаващ ди­веч ловците от сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново се увериха, че тези пернати са повече от мина­лата зима. Явно заради ни­ските температури на север по-големи ята зеленоглави патици, гъски и други разре­шени за отстрел долетяха у нас и се настаниха в незам­ръзналите части на реките и водоемите.

Повече водолюбиви птици установи и тазгодишното им преброяване, в което участ­ваха не само еколози, но и ловно-рибарски сдружения. Във Великотърновска об­ласт те проследиха каква е числеността на тези перна­ти, какво е видовото им раз­ нообразие, къде могат да се видят, как да се опазят от пакостници и хищници.

Както обикновено, най- предпочитано място за во­долюбивите пернати и тази зима са Дунав, Янтра, Роси­ца и незамръзналите части на по-големите язовири, най-вече „Ал. Стамболий­ски” и „Йовковци”. По-малки­те водоеми и част от реките, където водата не е много, бяха замръзнали изцяло.

Установено беше, че най- много са зимуващите диви гъски, най-вече голямата бе­лочела. Не са малко и други видове – червеногушите гъс­ки, малката белочела гъска, къдроглавият пеликан, чер­веноглавата потапница, ле­дената потапница, които са световно застрашени. Всяка зима те могат да се видят на подходящи за тях места.

Най-много водолюбиви птици са забелязани по Дунав. Въпреки ледохода, по реката има струпване на такива пернати, които я харесват за убежище през зимните месеци. Преброи­телите видяха големи и мал­ки корморани, чайки, също и още един вид пеликани – къдроглави, който е све­товно застрашен вид. От по- редките водолюбиви птици бяха преброени звънарки, кафявоглави потапници.

Ниските температури през януари несъмнено оказват влияние върху пернатите. Не само преброяващите за­белязаха изморени птици, повече от тях върху леде­ни блокове в Дунав, Янтра, Росица, но в различните екологични организации се получават сигнали за прем­ръзнали екземпляри. На тях се оказва необходимата им помощ, за да оцелеят.

А след като ловците нямат право да стрелят по голяма част от водолюбивите пти­ци, те следят и други да не посягат на тях. Жители на Велико Търново разказват, че злосторници се целят с въздушни пушки по кормора­ни, лебеди, чапли, които са се настанили по поречието на Янтра в района на града. Засега обаче не са открити убити птици.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ