140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Дулово на 1 април

        Управителният    съвет   на  СНЦ  “Ловно – рибарско дружество”  –  Дулово,  на  основания  чл.26  от ЗЮЛНЦ, свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ

             на сдружението на 1.04.2017 г.  от  10,00 ч. в  зала  №2

      в  сградата  на община Дулово  при следния дневен ред:

   1. Отчет на УС  на  сдружението за  2016 г. и

 освобождаването му от отговорност

  2. Отчет  на     КС       на       сдружението   за    2016  г.    и

 Освобождаването му от отговорност  

  3. Приемане на финансов план на сдружението за 2017г.

  4. Определяне размера на членския внос на членовете на ЛРС-Дулово за 2018 г. 

  5. Определяне на представители на ЛРС-Дулово в НЛРС-СЛРБ гр. София

  6. Разглеждане на молба и жалби от членове на сдружението

  7. Разни

         

         При  липса  на  кворум на основание чл.27  от ЗЮЛНЦ

    събранието   ще   се   проведе  същия   ден   в  11,00 ч.  на

    същото  място  при  същия  дневен  ред.

 

 

Председателя на УС на ЛРД – Дулово Георги Калинов

ЕИК-118513285

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ