140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Дивечови ниви в планинските райони – неизползвани резерви

Ловците от Розовец атакуват билото на Средна гора

Павлина ПАВЛОВА

От ползата да се обработват дивечови ниви говори рентабилността на тази ловностопанска дейност и повечето ловци са убедени в тезата–зато­ва много дружини притежават такъв допълнителен хранителен източник за дивеча. Тези, които са сеели и досега, увеличават декарите обработ­ваема площ, а други, чиито ловностапански райони са в планински и по­лупланински места, търсят алтернатива в разработване на дивечови ниви в пустеещи масиви. Макар и още да е в по-малък мащаб, защото изисква специализирана техника, тази дейност набира инерция. Посевът на ЛРД- Долене в Огражден планина и инициативата на ловците от ЛРД-Розовец да разработват парцели по билото на Средна гора в изцяло пуст район, са илюстрация как могат да се търсят неизползвани резерви за хранителни бази за дивеча.

МАСОВО ПРОЛЕТНО РАЗСЕЛВАНЕ НА ПТИЦИ В СТРАНАТА

ЛРС-Пловдив

1700 яребици бяха разселени на територията на ЛРС- Пловдив. Птиците са 270-дневни и бяха докарани край с. Труд със специализиран превоз на фирма „Сокол – БЛРС“ от дивечовъдното стопанство в Сливен. Яребиците бяха разпределени приблизително поравно, на някои малко повече, но това, както каза Катя Докторова, управител на ловно-рибарското сдружение, е според средствата в дру­жинката, големината на ловностопанския район и т.н. Тя подчерта, че от пролетното разселване има ефект. „От 5-6 години разселваме пролетно, имаме яребици и фазани вече. Какъв е ефектът да се пуснат яребиците непосред­ствено преди откриването на ловния сезон? Ние ги пус­кахме през юли, а през август се открива ловният сезон, няма време да се адаптират.

Преди 2 години, когато ни раздаваха яребиците на про­летното разселване в Труд, изпуснахме при раздаването яребици. Дивите веднага дойдоха при питомните и се съ­браха. Сега е времето да се съберат едните с другите.“

ЛРД-Розовец

ЛОВЦИТЕ РАЗОРАВАТ ПАРЦЕЛИ НА БИЛОТО НА СРЕДНА ГОРА

Николай ЧАПАНСКИ

Ловната дружинка от Ро­зовец, Брезовска община, е първата в района, която от миналата година съз­даде база от 15 дка земя, предназначени за дивечови ниви. На билото на Средна гора в изцяло пуст район са разработени парцели от ниви, които ще са храните­лен източник за дивеча – зайци, сърни, дори и диви прасета.

„Районът е труднодостъ­пен и затова се използва високопроходима техника и подходящи трактори. Разо­рават се масивите и на тях се засяват фуражни кул­тури, като всички разходи са за сметка на ловците“, пояснява Гено Карагенски, председател на Контрол­ния съвет на ловното сдру­жение „Средногорец“ в Бре­зово.

Гено е един от най-дъл­гогодишните ловци и пред­седатели на дружинката в Розовец, над 15 години. От 2016 г. тази длъжност се за­ема от колегата му Стойко Кировски, на когото ловците са гласували изключително голямо доверие. По реше­ние на новото ръководство се разработват и базите с дивечови ниви в местности над Розовец, където никога не е имало обработваеми земи. Инициативата е запо­чнала от миналата година и тази ще бъде завършена, пояснява Кировски. Така той и колегите му се надя­ват на добър резултат за популацията на дивеча в района на Средна Сърнена гора. Районът е почистен от храсти и дървета, а тази пролет ще се засее овес с грах, най-подходящата смеска за дивите прасета. Има идея дивечовите ниви да бъдат оградени, за да не влизат в тях коне и говеда, които се отглеждат свобод­но в балкана.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ