140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Чупрене – Ловци почистиха горски пътища

Ясен ЙОРДАНОВ

Близо година и половина след ледолома, връхлетял стария наш горд Балкан в края на ноември и началото на декември 2015 година, и унищожил около 5 000 хек­тара гори в Северозападна България, ловците от ЛРД- „Чупрене” към ЛРС-„Миджур” все още са изправени пред нелеката, но важна за диве­ча и гората задача да чистят горските пътища от паднали дървета и клони. Обледява­нето, появило се вследствие на продължително задър­жалата се мъгла при ниски температури, и тежестта на падналия след това мокър сняг през онази зима, изпо­чупи върховете на дървета, изкорени други и създаде барикади за ловци и горски работници. Измениха се пъ­теките на дивеча, съществу­ващи от години. Освен това, падналата дървесина създа­ва и непреодолими препят­ствия за движение на хора и техника при възникването на горски пожари.

След предварителна уго­ворка и разпределяне на конкретните задачи, на 18 март ловците от дружината, въоръжени с нехарактерни за тях оръжия – брадви и мо­торни резачки, навлязоха в планината. При непрестанни шеги и закачки и под съпро­вода на машините и чаткащи брадви работата започна. Напредвахме метър по метър в трудния терен.

В района на м. „Личанца”, където работехме заедно с ловеца Иво Масларски, по­сетихме съществуващото ка­лище и установихме доволно движение на прасета. Всичко наоколо беше стъпкано от дивеча. По съседните дърве­та личеше отдалеч последва­щото им любимо търкане.

Край калището открихме изворче и с подръчни сред­ства „изградихме” импрови­зирана чешма. Бистрата пла­нинска вода, която потече по тръбата беше удоволствие за сетивата в този пущинак. Решихме, че при първа въз­можност ще изградим каптаж и ще хванем водата, за да остане достъпна за туристи и ловци в този кът от плани­ната.

Вече край огъня, в разговор с по-възрастни колеги раз­брахме, че чешмата на това място съществува от стари времена и носи името „Цир­кова шобърка” – на една от фамилиите в с. Чупрене, при­тежавали недвижими имоти в съседство.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ