140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Ново село – Да има повече пари за подхранването

Милка ДЕНЕВА

Бурно премина годишното отчетно-изборно събрание на ловно-рибарската дружи­на в Ново село, втората по големина в сдружение „Лов­но-рибарско дружество „Со­кол 1884” във Велико Тър­ново. Разискванията бяха най-вече за бъдещето, за увеличаването на дивеча и намаляването на хищниците.

Ловците са доволни от от­миналия ловен сезон, пре­димно от отстрела на диви свине. Най-големият глиган –180 кг, беше повален от Радослав Радев. Мерт Чола­ков, син на председателя на дружината Йосиф Чолаков, и Станислав Димитров са пър­венци по бройки отстреляни диви прасета – по три, а Ти­хомир Неделчев се отчете с две.

Добре се справят и ловци­те, определени да регулират популацията на хищниците. Най-добър сред тях е Деян Ляпчев. В неговия актив за отминалия ловен сезон има двадесетина чакала и шест лисици. Проблемът с хищни­ците обаче трудно може да се реши. Ловците ги виждат по пътя, по селските улици се разхождат не само лиси­ци, но и чакали. Хищниците се спотайват в изоставените селскостопански постройки, търсят храна в контейнерите за битови отпадъци и притес­няват стопаните.

На събранието новосел­ските ловци не пропуснаха да се похвалят, че са успели да ремонтират ловната си вила, която е една от най-ху­бавите в сдружението. Под­новили покрива, почистили я, покрили пода с балатум, осигурили одеяла, различни украшения. Тази година идва редът на ловния дом в цен­търа на селото. За неговия ремонт вече са осигурени кюнци, дървен материал.

И през тази тежка зима ловците се справиха добре с подхранването на дивеча. Дружината купи повече от един тон царевично зърно, с което редовно зареждаше хранилките. А Станислав Ди­митров осигури солта и така не беше необходимо да се харчат пари за такава покуп­ка.

Досега новоселската лов­на дружина не беше зася­вала дивечова нива. Нали в почти цялото землище има царевица, част от която арендаторите обикновено прибират чак през декември, а баберки на полето могат да се намерят и сега. За тази го­дина обаче е предвидено да се създаде дивечова нива. Въобще ловците решиха да обръщат още по-голямо вни­мание на фуражите, да купят повече царевица, пет авто­матични хранилки, с които да се улесни подхранването. Намислили са и още нещо – да разселят повече фазани, за да се умножат още ятата и да е по-успешен птичият лов. Прието беше предложението на Тихомир Неделчев да се направи покрито чакало, за да е по-лесно да се дебнат хищниците. Ловците ще ре­шат къде ще е най-добре да бъде то и когато времето се окаже подходящо, вероятно през април, първата бригада ще е там.

Освен хищниците, най-ве­че чакали и лисици, серио­зен проблем са пастирските кучета, които свободно, без спъвачки, както са изисквани­ята, се разхождат по полето. А овчарите хвърлят умрели овце в землището и така се привличат чакалите. Опасни за дивеча са и примките, ка­квито някои ловци намират в ловните полета.

В края на събранието но­воселските ловци си избраха ръководство. Всички гласу­ваха досегашният председа­тел Йосиф Чолаков да про­дължи да ги ръководи и през следващите четири години.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ