140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Кубрат – Паднаха два пъти повече диви свине

Георги НИКОВ

Два пъти по-голям е от­стрелът на диви прасета през изминали сезон в района на ЛРС „Сокол“ в град Кубрат. Ловците от Лудогорието са повалили 84 броя, като има и много големи глигани. Добре пре­минаха и излетите за фа­зани – слука от 328 птици. Популацията им е много голяма, постоянно се раз­селват фазани и дружинки­те в град Кубрат и селата Горичево, Медовене, Дря­ново са доволни от сезона. Това се дължи естествено на постоянните грижи на ловните дружинки, които зареждат по хранилките достатъчно количество фуражи.

„Отчита се и слуката на 140 диви патици, 350 гривяци, 2500 гургулици, 3800 пъдпъдъка и стотина бекаси“, съобщи ловният специалист на сдружение­то Даниел Великов. Той допълва и факта, че през сезона по линията на орга­низирания ловен туризъм чуждестранни ловци са се радвали на добри трофеи от три благородни елена, които са добити в ловищата на дружинките.

Добре се работи и по на­маляване популациите на хищниците, като са отстре­ляни 94 чакала и 110 лиси­ци. Заслужава внимание добрата организация на това важно ловностопанско мероприятие в ловните ра­йони на дружините в град Кубрат и селата Горичево и Медовене.

Председателят на дру­жинката в с. Горичево Пла­мен Ангелов допълва:

„През изминалия сезон се радвахме на успешни изле­ти, което се дължи на посто­янните грижи, които полагат ловците ни за дивеча. Изна­сяме целогодишно храна за подхранване, а тази година особено през тежкия януа­ри, когато имаше триметро­ви снежни преспи. Нашата дружина отчита най-добър отстрел на диви прасета в сдружението с 15 броя, 22 фазана, 6 чакала и пет ли­сици. Трябва да отличим ловците Кенан Адилов, Та­мер Таир, Низами Юмер, Юджел Нерминов, Бюлент Мустафа и др.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ