140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Пазарджик и ЛРС-Септември направиха чудесен дар на природата

Спас СПАСОВ

Пролетното разселване на яребица се оказа едно от най-продуктивните за увели­чаването на популацията й. Според ловците, ако то е из­вършено преди или по време на образуването на двойките, оцеляемоста на пуснатите в природата птици е над 80 про­цента.

Именно това наблюдение през последните десетина години накара членовете на ЛРС „Сокол 1893” в Пазар­джик и тези от ЛРС „Марица 1999”-Септември да дарят миналата седмица на майката Природа 900 яребици, които намериха своя нов дом в тех­ните ловни полета. Спомена­тите птици са от стопанството „Сините камъни” край Сливен и са на 270-дневна възраст, която прекрасно предпоставя тяхната адаптация в дивата природа.

Ловците от ЛРС „Марица 1999” разселиха всичките 300 птици в района на ЛРД-Сеп­тември, като 100 от тях са със средства от Националната програма за увеличаване на дивечовите запаси на НЛРС- СЛРБ. Техните колеги от Па­зарджик закупиха със собст­вени финанси 400 яребици и получиха още 200 бонус по Националната програма. Те пуснаха птиците в ловносто­панските райони на 14 дру­жини, като дълговременният им опит показва, че разсел­ването между 20 и 50 птици в полето на отделна дружина води след себе си не само необходимата оцелеемост, но успява и превъзходно да по­добри генофонда чрез засил­ване на имунната система на поколенията между местната популация и новодошлите.

Навременният пролетен дар за майката Природа дава надежда на ловците от Пазар­джик и Септември, че и през следващия ловен сезон те ще имат великолепни емоции по време на един от най-харак­терните ловове за този район.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ