140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Празнична вечеринка в Лудогорието

Георги НИКОВ

Много емоции и висок градус на настроението се чувстваха на традиционна­та ловна вечеринка, която проведе ЛРС-Кубрат. Освен ловците от района на Лудо­горието присъстваха и тех­ните семейства, а естест­вено най-доволни останаха нежните половинки, които всяка година с нетърпение очакват тези празници. Съп­ричастни с празничното настроение бяха и гостите – инж. Георги Младенов, експерт-координатор на На­ционалната ловно-рибарска организация за Североиз­точна България, инж. Огнян Савянов, директор на РДГ в Русе, инж. Григор Гогов, ди­ректор на ДЛС “Черни Лом” в град Попово, както и пред­седатели и ловни специали­сти на ловни сдружения от района на дирекцията на горите.

Откривайки ловната ве­черинка, председателят на кубратското сдружение Георги Русев сподели за извършеното от ловците през изминалия сезон за увеличаване и запазване на полезния дивеч и особено големите грижи в тежкия зи­мен период в лудогорските ловни полета, където и в началото на март има на­трупани снежни преспи по усойните места. Ловните дружинки поддържат много добре хранилките за едрия и дребния дивеч, както и местообитанията на диви­те свине. Георги Русев се обърна с голямо внима­ние към всички, които са отделили много време, за да не гладуват животните. Той поздрави участниците в ловната вечеринка и им пожела приятно изживява­не, както и още добра слу­ка през следващия ловен сезон.

Вдигайки чаши за наздра­вица, ловците разказваха за

УСПЕХИТЕ ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

По традиция се организи­ра и томбола с разнообраз­ни награди, включително и на отстрелян дивеч през сезона. Най-голямата беше диво прасе, което за тре­та поредна година донесе радост на ловците от дру­жинката в с. Горичево, като председателят й Пламен Ангелов сподели, че месо­то ще бъде използвано за банкета, който ще се прове­де по време на годишното отчетно събрание. Другото прасе, осигурено от сдру­жението, беше предоставе­но за организирания търг. То се продаде за 500 лева, сумата бе платена от дъл­гогодишния председател на ловната дружинка в с. Беловец Лютфи Дахилов. Заслужава да се отбележи фактът, че той е основен дългогодишен спонсор на ловните вечеринки в сдру­жението. Лютфи Дахилов отново доказа, че има голя­мо сърце и не изневерява на своята съпричастност, като към 500-те лева доба­ви още 100. Сумата бе да­рена за лечението на мал­ката Маги от град Разград, която е болна от левкемия!

Под звуците на жива музика тръгнаха хората и танците, ловците и гостите на ловната вечеринка си направиха хубава веселба, като празникът завърши в два часа след полунощ. По­черпили се, празнуващите останаха много доволни от традиционната проява, коя­то всяка година кубратското ловно сдружение организи­ра в зимните месеци, когато става закриването на ловния сезон.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ