140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

​​​​​​​Годишната среща на гоначите събра над 100 опитни специалисти

Георги НИКОВ                                                              

Една година след съз­даването на първия Клуб на гоначите в страната в Каспичан се състоя нова среща в железничарския град. Водещият на вечер­та Кънчо Енчев, ловец в дружинката в с. Кюлевча, сподели, че дошлите над 100 гоначи са едно призна­ние за усилията на хората, които водят кучетата и на тях основно се разчита при излетите за дива свиня.

Осъществената идея на атрактивния ловец Янаки Димитров да има такава проява е радваща, тя наби­ра все по-голяма популяр­ност, което ясно показва, че се приема присърце.

Приветствайки учас­тниците, Янаки Димитров изрази задоволство от пълната зала в представи­телното битово заведение в Каспичан, където има ве­терани ловци, утвърдили се с годините като отлични водачи. Присъстват и мла­доци, които с готовност по­емат щафетата в трудния и отговорен занаят. Хората са от ловни дружинки от цяла Североизточна Бъл­гария, но има и представи­тели от Габровско и други по-отдалечени области на страната.

„Когато замислях идеята да събера гоначите от Ка­спичанския край и тази сре­ща да стане традиционна, колегите от сдружението в Каспичан ме подкрепиха. Още на първото събиране се видя, че интерес има и от ловци от Шумен, Нови пазар, Варна, Тервел, Про­вадия, Велики Преслав и от други градове и села на Североизтока. Това ми напълни душата. Някак в реда на нещата, през ми­налата година създадохме и първия Клуб на ловците гоначи, в който много ко­леги станаха негови учре­дители. След нас подобни срещи бяха организира­ни във Варна, Провадия, Габрово и на други места“, разказа Янаки Димитров, ловец в дружинката в село Могила. На 71 чле­нове на Клуба, които са го учредили, са раздадени членски карти. На послед­ното събрание са приети още нови членове. На 15 ловци бяха връчени грамо­ти за постигнати отлични резултати през изминалия ловен сезон. Всеки един от тях сподели, че е удовлет­ворен от дейността на Клу­ба и изказват благодарност към 70-годишния Янаки Ди­митров за реализираната идея, която смело може да се каже, че е събрала ели­та на гоначите.

Хуманният лекар д-р Георги Георгиев, от сдру­жението в град Провадия, разказа, че по примера на каспичанци и при тях са имали такава среща. Ще продължат в тази насока, понеже така ловците се сближават, опознават се хора със сходни интере­си и познания, създават нови контакти. Всъщност, мнозина от присъстващи­те споделиха, че полза от тази клубове има и в друга посока: като сътруд­ничество при издирване на загубени ловни кучета. Няма дружина, която да не е патила от този проблем, а с общи усилия по-лесно може да се намерят загу­били ориентация в гората кучета.

Милена Недева, кмет на община Каспичан и ловец в дружинката в с. Кюлевча, също изрази задоволство от организационния живот на ловците и готовност да помага с каквото може. Ос­танала е с убеждението, че хората с обучени кучета са били готови за такова съ­биране, за да обменят опит и споделят своите болки и проблеми, да се почувст­ват близки.

74-годишният Георги Кънчев, от с. Енево, общ. Нови пазар, се похвали, че е създал песен за приятеля си Янаки Димитров. Надя­ва се тя да стане нещо като химн на каспичанските ло­вци.

От своя страна Янаки Ди­митров раздаде свои ловни атрибути на млади гоначи, доказали се в последните години като най-добри.

От дума на дума назря идеята за организиране на първия Събор на гона­чите. Г-жа Недева веднага я подкрепи и дори намери подходящото време. Това можело да стане по време на празниците на култура­та „Дни на моя град“, когато много хора ще се съберат сред природата в м. „Кире­ка“, под скалния Мадарски венец. Ще припомним, още през културните празници миналата година Клубът проведе и първата си ки­ноложка изложба. На ста­диона в железничарския град много ловци доведоха своите кучета, за да демон­стрират уменията си.

Вечерта продължи с традиционни почерпки. Из­вестно е, че ловците умеят да ценят хубавите питиета и мезета, с които бяха от­рупани масите. Имаше и приятна изненада за весе­лата част. Председателят на ловната дружинка в с. Избул към ЛРС-Нови пазар Румяна Драгомирова, коя­то има много добри кучета, доведе в залата млад гай­дар, ученик в Музикалното училище в Котел. Той за­свири популярни мелодии и получи заслужени апло­дисменти.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ