140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-АСЕНОВГРАД СМЕЛО ВЪРВИ НАПРЕД

Костадин БУЮКЛИЕВ

С участието на 72 деле­гати на 22 април ловно-ри­барското дружество „Сокол Асеновград”(вече 123 годиш­но) отчете дейността си, както и тази на управителния съвет за 2016 г. Предвари­телно на присъстващите бяха раздадени папки, в които бе описана дейността, направен стриктен отчет на контролния съвет, както и предложения за 2017 г.

В началото водещият на събирането, дългогодишният ловец и от много години член на управителния съвет Крум Марков, даде думата на пред­седателя на дружеството док­тор Георги Хаджиламбрев, направи обстоен отчет, като се изказа първо за работата на управителния съвет, ор­ганизирал и насочвал своята дейност в съответствие със специфичните особености и задачи на дружините, както и за решаването на натрупа­ните проблеми в годините, свързани с общото състояние на сдружението. Стана ясно, че ловците са преминали през изпитания и трудности, за да преодолеят проблеми­те, свързани с тежкото ор­ганизационно и финансово състояние. Вече сдружение­то е поело по верен път за по-нататъшното си развитие. Подобрен е контролът и стопанисването на материал­ната база. Потърсени са до­пълнителни възможности за финансовата стабилизация на дружеството.

Председателят отчете, че успешно работи поли­гон за обучение на кучета за едър лов. Увеличени са възможностите и средствата за доотглеждане на дивеч и изкуственото му разселване. Похвала в тази дейност за­служават дружините в селата Болярци, Козаново, Избегли, Златовръх и Патриарх Евти­мово

Вече е започнала и активна работа за проектиране и из­граждане на ново стрелбище за нарезно късоцевно и дъл­гоцевно оръжие. Общинският съвет и кметът на Асеновград доктор Караиванов – също ловец, дадоха на дружество­­ то за тази цел десет декара общински имот, който грани­чи с комплекса „40 Извора”. Голямо съдействие за това е оказал главният секретар на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, организирал среща на тери­торията на комплекса с на­чалника на служба „КОС” към министерството на вътрешни­те работи и със съответните ръководители на тази служба в Пловдив и Асеновград.

В отчета намери място и фактът, че дружеството е получило правото за без­възмездно стопанисване на язовира над село Косаново. Отчетена бе и работата по природозащитната дейност, активната работа с Нацио­налната организация и под­крепата за нейната политика.

Ловно-рибарското друже­ство стопанисва 63 727 ха ловна площ. Ловците са 1428, от които 12 жени, а членовете риболовци са 950 души.

Дружеството е създало и поддържа специализира­на фуражна база, изгражда ловно стопански съоръжения и друга материална база. Дружините стопанисват ди­веча, опазват го, извършват целогодишно подхранване и следят за правилното му ползване.

От направената таксация на дивеча се вижда запазва­не на заека и увеличаване на запасите му. През 2016 г. при план за отстрел 600 зайци в дружеството са отстреляни 165 бр.

Яребицата бележи тен­денция на стабилизиране на запасите и вече се отчита до­пустим запас. През миналия ловен сезон са отстреляни 1086 бр. Разселени са 450 яребици. Наличието и полз­ването на фазана се дължи предимно на изкуственото разселване. Добри условия за естественото му развитие има в дружините на с. Боляр­ци, с. Козаново, с. Избегли, с. Златовръх и с. Патриарх Евтимово. Дружеството през 2016 г. е закупило 1870 бр. фазана, които са доотгледани в споменатите селски дружи­ни. През миналата година са отстреляни 560 фазана, а с останалите се помогна за ес­тественото им възпроизвод­ство.

През миналата година са доотгледани и 500 патици в селата Козаново и Болярци.

В ловните миналогодишни излети са отстреляни 6 161 пъдпъдъка, 499 гургулици. 1114 гълъба, 486 диви патици.

Председателят съобщи имената на отстрелялите най-много хищници – Иван Стефанов от дружината в с. Болярци, Мехмет Бозов от дружината в квартала До­лни Воден, Георги Димитров от с. Топалово. Отстреляни са 5 вълка, 262 лисици, 120 чакала, 4 белки, 98 скитащи кучета.

Констатирано е и наличи­ето на едър дивеч. Запасите на благороден елен са много малки – под нормалните. За­пасите на сърна са в допус­тимите норми. При план 68 бр. са отстреляни 27. В по­следните няколко години се забелязва положителна дина­мика в присъствието на дива свиня. При план за острел 209 бр. са отстреляни 185, най- много в селата Новаково – 36, Мостово – 31, Тополово – 29, Три Могили – 15.

Дружеството стопанисва вече и три водоема. Те бяха зарибени с шаран – 10 000 бр., бял амур – 3000бр. 1500 кг шаран и каракуда дари Петър Михов за водоема в с. Козаново.

С доста отговорен тон на­прави изказване Слави Бо­гутев, директор на лесничей­ството в града. Той се спря на бракониерството, от което никой няма полза. Помоли присъстващите, ако открият следи от бракониерство в ловните им полета, незабав­но да го уведомят за органи­зиране на залавянето им.

По тази тема с болка се изказа и председателя на ловната дружина в с. Патри­арх Евтимово Димитър Дими­тров. Много често по житата в тяхното ловно поле откриват следи от леки автомобили за нощен лов с фарове.

Обстоен отчет бе напра­вен и от контролния съвет на сдружението с председател Константин Семерджиев.

С гласуване бяха опреде­лени петима делегати за из­борното събрание на съвета.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ