140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Тервел – Пети мандат за инж. Влаев

Георги НИКОВ

Освен делегатите от дружинките на отчетно-из­борното събрание на ЛРС- Тервел гости бяха главният секретар на Националната ловно-рибарска организа­ция инж. Васил Василев и директорът на ДЛС-Тер­вел Димчо Стефанов. В доклада председателят на сдружението инж. Веселин Влаев направи равносмет­ка на извършеното през изминалия период. Наред с положителни неща посо­чи и негативите, които се отразяват на дейността по стопанисването на ловните райони. Години наред сдру­жението поддържа при­близително един и същи членски състав. През 2014 г. са били 521 членове, през следващата 522, а за миналата са се увеличили до 538 ловци и риболовци. През миналата година са завършили организирания курс 62-ма кандидати, от тях 22-ма ловци са станали членове на сдружението, каза докладчикът.

Сдружението стопанисва 50 459 ха ловна площ, а състоянието на дивечови­те запаси в стопанисвани­те райони на дружинките са сравнително добри, но трябва да се направи още много, за да се увеличи по­пулацията на местния едър и дребен дивеч. Така на­пример благородният елен почти изчезна като ловен вид, а запасът от сърната бележи лек прираст, но все още е далеч от нормалния запас, който може да поз­воли ползването й. Като основен виновник за срав­нително малкия прираст е голямото наличие на чака­ли. Приплоди при сърната почти не се забелязват, няма нито един отстрелян сръндак по линията на ор­ганизирания ловен тури­зъм, въпреки че има много добри условия за качест­вени трофеи. Дивата свиня поддържа относително по­стоянен запас, а като обект за ловни излети тя има най- много почитатели. Всички­те дружинки полагат мак­симални усилия за нейното задържане и увеличаване на запасите с постоянно подхранване и поддържане на калищата. В някои дру­жинки са поставени и каме­ри за проследяване на по­сещенията на хранилките и калищата. Пастирите имат своя дял за прогонването на този вид дивеч с много­бройните си кучета. Имаше добро съдействие от стра­на на ДЛС-Тервел по отно­шение на пашата в горите, защото проблемът с пасти­рите е общ. На проведени­те събрания на дружинките се е обсъждал въпросът за подобряване на климата в колективите и спазване на ловната етика. Като дру­жинки с най-добър климат се сочат тези от селата Ко­ларци, Полковник Савово, Перловци и Безмер.

През отчетния период сдружението е регистрира­ло стрелбището, което се намира между гр.Тервел и с. Безмер. То е един­ственото лицензирано на територията на Североиз­точна България за обуче­ние и изпити на кандидати за придобиване право на подборен лов. На него са провели курсове и сдру­женията от Варна, Вълчи дол, Шумен. През тази го­дина предстои изграждане на съоръжение за „Бягащ глиган“. В края на доклада инж. Веселин Влаев изказа благодарност на ловеца Валентин Зеленченко от ЛРД-Жегларци, който е по­могнал с финансова помощ и техника за направата на пътя до стрелбището.

Делегатите се изказаха по редица въпроси, напра­виха предложения, отнася­щи се до подобряване на дейността в сдружението и в ловните дружинки. Цен­но изказване направи и инж. Васил Василев, който отговори на поставените въпроси от делегатите в района. А Димчо Стефа­нов се спря на проблемите, свързани със съвместната дейност между горите и ло­вците.

Избрано беше ново ръко­водство, а за председател бе преизбран единодушно инж. Веселин Влаев, който ще води сдружението за пети четиригодишен ман­дат. Ловците си дадоха обещания за още по-добри грижи в стопанисването на ловищата, за да има и по­вече дивеч, и добра слука.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ