140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Сливен на 19 май

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдружението, управителният съвет на ЛРС-Сливен свиква общо събрание на сдружението на 19.05.2017 г. от 16:00 ч., което ще се проведе в комплекс “Национал палас”, зала Галерия, ул. Великокняжевска № 31 при следния дневен ред:

 

1. Отчет на УС на сдружението за 2016 г.

2. Отчет на контролно-ревизионната комисия за 2016 г.

3. Приемане на план-мероприятия за дейността на сдружението през 2017 г.

4. Приемане на финансов план-бюджет за 2017 г.

5. Избор на ново ръководство – УС и контролно-ревизионна комисия

6. Определяне размера на встъпителния и членския внос за 2017 г.

7. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ за 2017 г.

8. Разни

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ