140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Сливница на 20 май

У.С. на ЛРС “Сокол”-Сливница, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква на 20.05.2017 г. от 10.00 часа в залата на община Сливница на отчетно-изборно събрание при следния дневен ред:

 

1.Отчет дейността на У.С. на сдружението за 2016г. и мандата.

2.Отчет на контролния съвет за 2016г. и мандата.

3.Приемане на годишен финансов план на сдружението за 2018г.

4.Приемане на годишен план за дейността на сдружението.

5.Определяне на членския внос за 2018г.

6.Избор на управителен съвет на сдружението.

7.Избор на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

8.Разни.

 

При липса на кворум на събранието,същото ще се проведе след 1 час при същия дневен ред на същото място.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ