140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общото събрание на ЛРС-Дългопол ще се проведе на 26 май

СЛР-ЛРД „Камчия” гр. Дългопол.

Гр. Дългопол, ПК 9250, общ. Дългопол, ул. Г. Димитров № 100

 

Управителният съвет на „Сдружение на ловците и риболовците ловно-рибарско дружество „Камчия”- гр. Дългопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо-отчетно събрание на сдружението на 26.05.2017 г. от 18:00 ч. в залата на община Дългопол, находяща се на ул. „Георги Димитров” № 105 при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на УС на СЛР-ЛРД „Камчия” гр. Дългопол за 2016 г.

2. Отчет за финансовото състояние на СЛР-ЛРД „Камчия” гр. Дългопол за 2016 г.

3. Приемане на финансов план за 2017 г.

4. Предложение за промени и утвърждаване дължимата вноска на членският внос за 2018 г.

5. Избор на представител на ЛРС „Камчия” гр. Дългопол, в ОС на НЛРС-СЛРБ.

б. Разни.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч. на същото място при същия дневен ред.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ