140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Опазването на зеленото богатство е кауза за ловците

Гората е твърде обичан персонаж от поети, писатели, художници. Гората е вдъхновителка за всички, които са зърнали нейната красота, пили са от студените й извори, отмаряли са под нейните сенки. В нея и историята ни оживява – страшни хайдути в усоето й се крили и битки во­дили…

Хората песонифицирали гората и все в човешки образи, разговаря ли с нея и за­крила й искали. А когато трябвало да от­секат дърво, сваляли шапка пред него и го молели за прошка. Да, в миналото роман­тиката, мистиката и митовете се пре­плитали, но общата нишка в тях е обичта към гората.

Гората е жизнената среда на човечест­вото, но днес, оковано от златния телец, то е забравило за нейната животворяща роля. Сече човекът, без да се замисля как­во ще остане за поколенията, обезобразя­ва балканите, пали, без да го е грижа, че унищожава хиляди декари горски площи и много, много живот в тях. Срещу безот­говорника обаче застават хиляди природо­защитници, които ги е грижа за зеленото богатство, защитават го и залесяват опустошените от пожарите площи. Сред тях са ловците, за които опазването на гората е кауза, защото освен красота и жизнена среда за хората, тя е и дом за дивеча.

Инж. Павли Богдански, директор на Регионалната дирекция по горите в Ловеч пред в. „Наслука“: Нашите усилия и усилията на ловно- рибарските сдружения во­дят до успехи в лова!“

Инж. Богдански, какви са взаимоотношенията на горските стопанства и РДГ- Ловеч с ловно-рибарските сдружения в региона?

-Взаимоотношенията на дирекцията с 16-те ЛРС по традиция са много добри. Това се изразява при редов­но събиране на Съвета по лова в дирекцията и в еже­дневните контакти. Тези вза­имоотношения са пренесени и на по-ниско ниво, между дружинките и горските сто­панства, така че бих казал, че нашата дирекция в това отно­шение е за пример и затова имаме и много успехи. В лов­ните сдружения има добри запаси от дивеч, в някои из­ключително добри, има ред в ловуването, но има, разбира се, и санкции. През миналата година имаме 87 акта, напи­сани за нарушения по лова, най-често за ловуване без разрешителни. Имаме кон­фискувани моторни превозни средства и ловни оръжия. Общите усилия, които пола­гаме, за да има ред, водят до успехи в лова.

Как се справяте с брако­ниерските прояви в лова, с незаконната сеч и с горски­те пожари?

-2300 са всички преписки за горите и за лова за минала­та година. Само от началото на 2017 г. са над 1000. При пожарите трудно се прави превенция, защото най-често възникват не от запалване в гората, а при запалване на сухи треви в пустеещи земе­делски земи и оттам пожари­те навлизат в горските тери­тории. През миналата година имахме значителен брой по­жари, около 60, но с много малки щети, защото навреме се овладяха и бяха най-често низови.

Практика ли е незаконна­та сеч на територията на дирекцията?

-Незаконната сеч в някои райони на дирекцията е осе­заема, но това е по-скоро от народопсихологията. Най- много нарушения има в об­щина Луковит, Червен бряг, Угърчин, Плевен, но само в отделни населени места. Пак казвам, това се дължи на са­мите хора.

Каква е политиката на РДГ-Ловеч относно залеся­ването?

-Залесяването се прави там, където има такава нуж­да. Ако преди 50 години ма­сово са залесявани по 20-30 хил. дка годишно в дирекция­та, сега годишните залесява­ния са средно по 1000-2000 дка, там, където няма естест­вено възобновяване. В мо­мента политиката на горите е да се водят възобновителни сечи с цел да се разчита на естественото възобновяване.

Вашите препоръки към ловците?

-Искам да им пожелая на­слука през 2017 г., но преди това трябва да им кажа да полагат грижи за дивеча. Тази зима беше тежка и във всички сдружения беше за­стъпено подхранването на животните. Ако искат да има дивеч и успешни ловни изле­ти, трябва да полагат много грижи и им пожелавам да го правят от сърце и да запазят добрите традиции, които има в региона.

Разговора води

Симеон СТЕФАНОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ