140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Проблеми с хищниците отчитат в ЛРС-Кресна

С всяка изминала година ЛРС-Кресна набира опит и традиции, за да може да достигне високите критерии на националното ловно дело в България. Петдесетината делегати на общото събрание изслушаха отчета на председателя Иван Димитров с оглед заложения план за ловно-стопанските мероприятия и финансовите параметри за 2016 година. Отбелязано беше стабилизирането на дивечовите запаси от дива свиня, а в същото време сериозен и тревожен е и друг факт – нарастване броя на хищниците, особено на вълка, и драстичното спадане на запасите от див заек. През годината са издадени 56 индивидуални разрешителни за отстрел на хищници. Резултатът от тях е минимален и това налага промяна на правилата в системата за издаване на такъв вид разрешителни. Проблем си остава борбата с различните форми на бракониерски прояви по време на активния ловен сезон и след него. Постоянните мерки за съблюдаване на правилата и нормите за боравене с ловното оръжие дават резултат и досега в сдружението не са регистрирани инциденти по време на ловните излети.

Присъстващите на събранието бяха единодушни и подкрепено с конкретни примери, че по страшни за полезния дивеч са скитащите и овчарските кучета. За тази цел УС беше упълномощен да предприеме ефективни мерки за осведомяване и възможност за последващи парични санкции за стопани на кучета без спъвачки.

В ловните полета на сдружението няма присъствие на пернат дивеч и беше препоръчано да се търсят средства за разселване на кеклик в полупланинските райони и с фазан в поречието на Струма.

 

Повече информация в бр. 20 на в. “Наслука” на 17 май

 

Кузман Петров

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ