140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НЛРС-СЛРБ Организацията търси единство чрез прецизна и добре обоснована политика

Димитър КОНСТАНТИНОВ

На 22 февруари се проведе заседанието на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ. То се проведе в Интер Експо Център – град София при следния дневен ред:

1. Мандатна програма за дейността на НЛРС-СЛРБ за периода 2017-2021 г.

2. Промени в устава на НЛРС-СЛРБ

3. Докладна записка относно свикване на Общо събрание на НЛРС-СЛРБ

4. Утвърждаване на образец на Декларация за членство

5.Вземане на решение за подобряване на медийното отразяване на дейността на НЛРС-СЛРБ за 2018 г.

6. Утвърждаване на проект на бюджет на УС на НЛРС-СЛРБ за 20218 г.

7. Докладна записка за утвърждаване на униформено облекло за членовете на НЛРС-СЛРБ за 2018 г.

8. Докладна записка относно предоставяне на съгласие на „Петров Комерс 98“ ООД, наемател на ресторант „Ловен парк“

9. Докладна записка относно предоставяне на съгласие за сключване на договор за наем на „Складова база – гара Искър“

10. Докладна записка относно договор за възмездно ползване на дивеча и наем на имуществото, обезпечаващо ползването на дивеча в ДУ „Еледжик“

11. Избор на председател (делегат) за Общото събрание на Българския олимпийски комитет (докладване устно на заседанието)

12. Организиране и провеждане на среща на Управителния съвет на FACE в Правец периода 17-19 април 2018 г. под домакинството на НЛРС-СЛРБ

13. Разни

                                                               КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ

Сред най-важните решения на УС на НЛРС-СЛРБ беше определянето на дата за следващото Общо събрание на организацията. То ще се проведе на 14 юни в софийския Парк Хотел “Москва”. Също така членовете на УС приеха единодушно Националният ловен събор по повод 120-годишнината от създаването на Националната организация да се състои на 30 юни. Домакин на събитието ще бъде ЛРС-Карлово. За подготовката на събитието бе избран Организационен комитет с председател Даниел Тошков, главен секретар на Националната организация.

За делегат на Общото събрание на Българския олимпийски комитет беше избран председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев.

За организирането и провеждането на среща на Управителния съвет на Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) в Правец в периода 17-19 април 2018 г. под домакинството на НЛРС-СЛРБ бе одобрен бюджет и план за провеждане на събитието.

По отношение на медийната политика на НЛРС-СЛРБ бяха изказани редица становища и предстоят дейности за подобряване на комуникационната стратегия на организацията. Дейността на „Сокол-БЛРС“ в тази насока бе адмирирана. Доклад за извършените дейности и финансовите параметри на медийната дейност представи управителят инж. Борислав Бечев.

                           ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Най-важният приоритет на НЛРС-СЛРБ е отстояване ролята на организацията като основен партньор на държавните и международни институции и организации в областта на лова и опазване на дивеча и местообитанията му.

Сред главните цели на НЛРС-СЛРБ са защита на лова като традиция, уникална форма на общуване с природата и основен инструмент за управление на популациите на диви животни, чрез признаването му за част от нематериалното културно наследство на България от UNESCO.

                                   ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

 1. Работа по признаване на традиционните за България видове лов за част от нематериалното културно наследство на страната от Министъра на културата;
 2. Работа по признаване на традиционните за България видове лов за част от нематериалното културно наследство на страната от UNESCO.

По отношение съхранение и обогатяване на биологичното разнообразие в България задачите и дейностите на национално ниво включват:

 1. Промяната в нормативната уредба за създаване на необходимата законодателна рамка за осъществяване на дейността ни.
 2. Да се предприемат мерки за гарантиране възстановяването на дивечовите местообитания в рамките на Общата селскостопанска политика.
 3. Проследяване развитието на мрежата „Натура 2000“ в България, изготвените планове за действие на видовете и защита интереса на ловците в тази връзка.
 4. Да се повиши ефективността и разширят параметрите на сътрудничеството с национални институции/организации и международната дейност, с цел защита на лова като инструмент за управление на дивечовите популации и част от нематериалното културно наследство, защита на дивечовите популации и местообитания, подкрепа за законодателни инициативи, мерки на национално и европейско ниво, касаещи ограничаване на незаконните практики в лова и сътрудничество с НПО.
 5. Да се създаде Център за професионално обучение към УС на НЛРС-СЛРБ, с цел осигуряване на условия и възможности за непрекъсната квалификация и преквалификация на заетите в сферата на ловното стопанство, селското, горското стопанство, кинологията и рибовъдството.
 6. Периодично да се организират и провеждат семинари по конкретни проблематики.
 7. Да се осъществява сътрудничество с научно признати организации, с цел по-пълното обвързване на ловностопанската наука с нуждите на практиката за постигане на конкретни цели.
 8. Да се реализират проекти с европейско и национално финансиране, самостоятелно и в партньорство с други организации в системата на НЛРС-СЛРБ.
 9. Да се разработи инвестиционна програма, осигуряваща необходимите условия за повишаване качеството на производствените мощности и дълготрайни материални активи, вкл. въвеждане на иновативни и управленски производствени методи, мотивирана кадрова обезпеченост, в производствените стопанства за птици и в дивечовъдните участъци, с цел постигане на по-висока ефективност от дейността.
 10. Да се осъществяват политики на национално ниво относно правилното изпълнение на ловностопанските мероприятия в качествено и количествено измерение.
 11. Да се популяризира киноложката и спортно-състезателната дейност.
 12. Развитие на ловната стрелба, кинологията и любителския риболов в НЛРС-СЛРБ – перспективи, мероприятия и методика за развитие.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ