ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На Североизток – преспи

Георги НИКОВ

Задуха севернякът така, както си го знаят хората, с леденината, със снежните виелици, които натрупаха край пътищата и горите преспи, достигащи над 2-3 ме­тра. Тревогата на ловците бе, че дивечът трудно ще си намира храната, има и малки животни, които трябва да се спасяват, защото и хищниците се активизират в такова време. В Североизтока отдушникът се появи във второмартенския ден, когато лека топлина разчупи леденината и още с първите лъчи по-нетърпеливите с високопроходима селскостопанска техника и с мощни джипове тръгнаха към ловните райони. Ето какво ни разказаха някои председатели на ловни дружинки в Севе­роизточна България за това:

Пенко ПЕНЕВ, ЛРД-Пол­ковник Савово към ЛРС-Тервел: „В петък се отвори леко времето и с моя джип тръгнахме към ловното поле. Трудно преодолявахме снеж­ните преспи, но успяхме да стигнем до едно място и за да не затънем, както се е случвало други години, на гръб понесохме чувалите със стотината килограма ца­ревично-пшеничени смески. Знаехме предварително къде се навъртат яребиците и фа­заните, потърсихме най-под­ходящото място и изсипахме върху снега зърното. Видя­хме и дири на диви зайци, за които също се погрижихме. В подхранването заедно с мене участваха и най-възрастните ловци Живко Георгиев, бивш председател на дружинката и сега член на УС на ЛРС, и Здравко Тодоров, които са много активни и винаги се от­зовават в трудните моменти. Малко преди да дойде голя­мата зима, бяхме изнесли 300 кг слънчогледови отсевки и 100 кг царевично зърно в го­рата, където заредихме хра­нилките на дивеча, а в неде­ля, 4 март, отново стигнахме до горските местообитания с чували храна.“

Красен ДИМИТРОВ, ЛРД- Боряна към ЛРС-Дългопол: „Голям сняг падна, който за­трупа ловището ни, няколко ловци от дружинката ни ус­пяха да доставят стотина ки­лограма царевица на кочани, които заредихме на 3 места, където се срещат най-вече дивите свине. За елените и сърните разнесохме бали люцерна и по този начин оси­гурихме храна за животните. Ловците ни са убедени, че трябва да помагаме в труд­ното време на дивеча, бих казал и това, че са ентусиа­зирани след отличния сезон, който изпратихме. За първи път паднаха 22 диви прасета, което не и било никога и на­деждата е, че така ще бъде и през следващия сезон.“

Георги СТОЯНОВ, ЛРД- Балкански към ЛРС-Раз­град: „Снегът е около 40-50 см, но има и натрупани снеж­ни преспи, които затрудняват животните да си намират хра­на. Осигурили сме в складо­вете около 2 т царевица и с едно тракторче изнасяме фу­ража, който поставяме на 3 места за дивите прасета, а за фазаните и яребиците хвър­ляме царевично и пшеничено зърно. Ловците са отзовават много старателно, за да се спаси дивечът в трудното зимно време.“

Георги ДЕМИРОВ, ЛРД- Хан Крум към ЛРС-Велики Преслав: „Преди да падне снегът, който затрупа лови­щата ни край Камчия и Вра­на, бяхме заредили с царе­вица на 7-8 места за сърните и дивите прасета, както и за фазаните, които са много в нашите ловища. Популация­та им е голяма и ловците се отказаха да ловуват, за да се увеличава броят им. В съботния ден излязохме да подхранваме и понеже от опит знаем, че при голям снеговалеж и навявания трудно се излиза с коли, за­това предварително сме съх­ранили зърно на сухи места в ловището, така че отиваме пеш и го разхвърляме, за да се спасят птиците от гладна смърт.“

Пейчо ПЕЙЧЕВ ЛРД-То­дор Икономово към ЛРС- Нови пазар: „Снегът е около 50-60 см, трудно се излизаше през седмицата, защото има­ше натрупване от снежната виелица. В почивните дни изнесохме 2 чувала царе­вично зърно, около стотина килограма, което заредихме на най- близките места. Сло­жихме и по бали люцерна за сърните, фуражът ни осигу­рява нашият дългогодишен ловец Георги Захариев, който е земеделски производител в района.“

Пенко АТАНАСОВ, ЛРД- Николаевка към ЛРС-Ва­рна: „Има много сняг в райо­на, няма никакво движение, успяхме с високопроходима техника да изнесем по ня­колко чувала царевица, които разсипахме на 6 места. Има­ме достатъчно храна, осигу­рили сме около 2 т фураж.“

Сашо ПАЛЧЕВ, ЛРД-Кай­нарджа към ЛРС-Сили­стра: „Над 2-3 м снежните преспи натрупа природата в края на февруари и посрещ­нахме Баба Марта в мно­го затруднено положение. Предварително обаче бяхме заредили хранилките, но те са затрупани от снега, зато­ва в съботния ден изнесохме по чувал зърно за яребиците и фазаните, които трудно си намират храната. Очакваме животните да презимуват и да няма загуби.“

Петър ДИНКОВ, ЛРД-Сре­дище към ЛРС-Силистра: „Годишно осигуряваме по 10-15 т фуражи, сега имаме на склад около 3 т, основно царевично зърно, които са ни достатъчни, но голямата зима, която затрупа добру­джанската земя, ни донесе много грижи. Всъщност сне­гът е около 60-70 см, но пък снежните преспи, които са навети, са над метър и по­ловина. Още в съботния ден, когато времето беше по-под­ходящо, с трактор и фадрома излязохме докъдето можем, а от там изнесохме на гръб царевичното зърно, както и няколко бали люцерна за елените и сърните.“

Юрий ЛОЗАНОВ, ЛРД-Им­ренчево към ЛРС-Велики Преслав: „Зимата ни съз­даде тревога, но ние имаме опит от други години, зато­ва преди снежната виелица бяхме изнесли достатъчно храна в ловищата. Имаме и 3 автоматични хранилки, които постоянно са заредени и край тях се въртят дивите прасе­та. Разполагаме и с 12 бр. хранилки за птиците, в които също изсипваме царевично и пшеничено зърно.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ