140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дулово избра нов председател

Добро присъствие на ръ­ководни органи имаше на общото събрание на ЛРС- Дулово, което се проведе в съботния предиобед. Сред тях бяха председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, председателят на правната комисия Николай Гунчев, съдия във Върхов­ния административен съд, директорът на РУГ-Русе инж. Огнян Савянов и ди­ректорът на ДЛС „Каракуз“ инж. Октай Хюсеин. След избирането на съответни­те комисии и приемане на програмата делегатите от 18-те дружинки изслуша­ха доклада за изминалата дейност, изнесен от досе­гашния председател Георги Калинов. Той посочи, че е впечатлен от задълбоче­ността и аналитичността на отчетните доклади на председателите на ЛРД в ЛРС-Дулово и в селата Паисиево, Звенемир, Во­кил, Межден и Чернолик. Има и такива дружинки, където събранията са про­текли формално със слаба присъственост на член­ския състав. Известно е на всички, че да си ловец не е привилегия, а отговорност. Дисциплината е нужна за успешния лов и безопас­ността му, микроклиматът във всяка дружинка трябва да се подобри, при лову­ването са изключително важни другарството, вза­имопомощта и коректност­та. Много добре се работи в част от дружинките, в които спокойствието и приятел­ството са преобладаващи. Такива са ловните дружин­ки с председатели Тодор Стоянов, Ехлиман Нихат, Ремзи Халил, Мехмед Кара, Кемал Мутлу и други, изтък­на докладчикът. 
Що се отнася до лов­ностопанската дейност от­четеният отстрел реално отразява състоянието на дивечовите запаси в доб­руджанските ловни райони. Средствата, с които разпо­лагат ловните дружинки, са гаранция за изпълнение на всичките ЛСМ, като заку­пуване на фуражи, разсел­ване на дивеч, снабдяване със сол и други необходи­ми материали. Набраните средства се изразходват след разглеждане на про­ведени заседания на УС, където се вземат решения. По спортносъстезателна­та дейност беше отчетено, че от миналата година с договор за дарение сдру­жението е собственик на стрелбищния комплекс. От­правена бе благодарност към общинската админи­страдиция в Дулово, която безвъзмездно е предала общински имот от 6700 кв. м на стойност 17 260 лв. за ловна база. Стрелбището е било оградено и е извър­шен ремонт на стойност 5 хил. лв. Отчита се, че със­тезанията по ловна стрелба са останали като традиция през годините. Планира се за тази година да се ор­ганизират състезания по панички в чест на 120-ата годишнина на Национал­ната организация, както и на 75-годишния юбилей на ЛРС-Дулово. 
След доклада на УС и на КС имаше възможност да се чуят мнения на деле­гатите на отделните дру­жинки, но трудно вървяха изказванията, не че нямаха въпроси. Едни от ловците говореха за големите про­блеми, които им създават дърводобивните бригади и най-вече при извозване­то на дървения материал, когато тежкотоварните ав­томобили оставят дълбоки коловози по пътищата, а това ги затруднява при из­лизането за подхранване и за водене на друга ловна дейност. Инж. Октай Хюсе­ин, директор на ДЛС „Кара­куз“ и инж. Огнян Савянов, директор на РУГ-Русе, да­доха някои отговори, като станаха съпричастни на ловците с техните пробле­ми. Самите ползватели на дървения материал имат задълженията да поправят пътищата, за да не се до­пускат огромните коловози, които са оставени в горите. 
„За мен е удоволствие да бъда днес сред вас и да присъствам на работата на общото събрание на сдру­жението. Наистина дулов­ските ловци и ЛРС винаги са били лоялни членове на НЛРС-СЛРБ и винаги принципно са изпълнявали своите задължения. Това пролича и в двата изнесени доклада на Управителния и на Контролния съвет, че сдружението е стабилно във финансово състояние, управлява се правилно имуществото, придобиват се нови активи, което е за­слуга на целия УС и, раз­бира се, на всички ловни членове, така че за мен е гордост да бъда сред вас в днешния ден“, каза инж. Ва­сил Василев, който поздра­ви дуловските ловци. 
Особено атрактивен беше Николай Гунчев, председател на правната комисия, който се чувства­ше и в свои води, защото е член на ЛРС-Дулово в ЛРД-Таслаково. Той на ня­колко пъти взема думата, за да изкаже своето мнение в отговор на въпросите на ловците. Гунчев посочи, че е необходимо УС да е по-малък, защото трудно се събират много хора на заседания, а в същото вре­ме всички председатели на дружинки биха се включ­вали във всяко заседание. Той пожела на новото ръ­ководство да продължи да работи и в бъдеще с нужна­та отговорност. Всъщност се реши УС да се състои от 9 членове, а КС от 3-ма ловци. Единодушно беше гласувано за председател да бъде избран д-р Дечо Иванов. Предложено беше досегашният председател на УС на сдружението Ге­орги Калинов да бъде пред­ложен за награда за дей­ността си през изминалите 2 мандата, това естествено трябва да стане в удобен момент. Председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Ва­силев изказа благодарност­та си на Георги Калинов и пожела на новото ръковод­ство успешен път, както и да се включи активно в националното честване по повод 120-ата годишнина, като сподели, че дуловци на много събори са се пред­ставяли изненадващо до­бре със своите чевермета с агнета и телета.

Д-р Дечо Иванов, новият председател на ЛРС-Дулово, е лекар хирург, началник на хирургичното отделение в Райо­ната болница в Дулово. Ето какво сподели той след избирането му за председател: „На 53 години съм, от 22 години съм ловец в ЛРД-Межден. Ловът е в душата ми, това е хоби, което трябва да се упражня­ва, а срещата с природата е много силно изживяване, особено като си с добри приятели. Това е начин за отмора и оползо­творяване на свободното време, което при нас, лекарите, е сравнително ограничено. За сдружението имам идеи, особено важно е по време на ловните излети да няма нарушения, да няма бракониерство и всички колеги да бъдат живи и здрави и им пожелавам нови слуки. Смятам, че с моя скромен принос ще допринеса ЛРС-Дулово да върви напред и ще помагам на коле­гите във всяко начинание. Ще обсъдим въпроса за отбелязване на 75-ата годишнина на нашето сдружение, ще участваме и в националните тържества по повод на 120-тата годишнина на­Националната организация. Сдружението има и традиции, как­то каза и председателят инж. Васил Василев, да се представя с изненади, през 2008 г. се направи нещо нетрадиционно, което се запомни от всички, надявам се, че ще има нови изненади в Карлово от нашите ловци. 
С помощта на колегите и от национално ниво и с подкрепата на ДЛС „Каракуз“ си пожелавам да вървим към още по-големи успехи в обогатяване на природата, да има по-голяма попула­ция на дивеча и богати слуки. Що се отнася за мен, мога да кажа, че съм точен стрелец, тази година още на първия лов на 1 януари, около 10 часа, в межденската дружинка отстрелях първото диво прасе, около 130 кг. Имам отстреляни и припло­ди в „Каракуз“ във връзка с борбата с чумата, преди това имах и други екземпляри. Сезона приключих с 10 отстреляни диви прасета. Искам да благодаря за голямата отговорност, която колегите ми възлагат в следващия 4-годишен мандат. Поже­лавам здраве на всички ловци и на семействата им, също и ловни, спортни и всякакви успехи и да се виждаме за хубави неща.“  

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ