ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Общо събрание на ЛРС-Долна Митрополия – Делегатите се включиха активно в обсъжданията

Валери АНГЕЛОВ

Отчетните общи събрания в дружините на ЛРС-Долна Митрополия тази година минаха под знака на 120-го­дишнината на Националната организация, 100 години от създаване на ловните дружи­ни в селата Рибен и Подем и 80 години от създаването на дружината в Славовица.

Събранията протекоха в делови порядък. На тях се из­браха делегати за общото съ­брание на сдружението, бяха определени ръководителите на лова за следващия сезон, ловци за индивидуален лов на хищници и отговорници по охраната на дивеча.

Подготовката и провеж­дането на общото събрание на сдружението също стана организирано. На 20 април т. г. заседателната зала на Об­щина Долна Митрополия по­срещна представителите на ловно-рибарските дружини. Секретарят на УС Димитър Александров и специалистът по лова Иван Спасов свое­временно регистрираха деле­гатите и събранието започна в предварително обявения час с необходимия кворум. Избраното ръководство на събранието компетентно и отговорно пое нещата в свои ръце. Дневният ред бе приет единодушно.

Под ръководството на председателя на събранието Валери Петров бяха избрани съответните комисии и съ­бранието тръгна в своя ход.

След отчета на Управи­телния и Контролния съвет, прочетени съответно от тех­ните председатели Валери Ангелов и Радослав Илиев­ски, присъстващите делегати се включиха активно в тяхно­то обсъждане. Бяха зададени много въпроси, вълнуващи ловците от сдружението. Осо­бено внимание бе обърнато на борбата с хищниците и по­дхранването на дивеча. Много сериозно бе поставен въпро­сът за удължаване на срока за отстрел до края на февруари на водоплаващия дивеч.

Събранието прие отчетите на двата съвета, обсъди и прие бюджета на сдружение­то за 2018 г. и избра двама представители за делегати на Общото събрание на НЛРС- СЛРБ. В съответствие с про­мяната на Закона за юридиче­ските лица с нестопанска цел бе приета промяна и в устава на сдружението. След като реши и няколко свои казуса, събранието бе закрито. За­крито, но не приключило. За­ключителната част премина в едно от местните заведения, където за всички делегати бе даден обяд.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ