НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Шумен – Добри приходи и успешно управление

При голяма активност и оживени изказвания премина общото събрание на ЛРС-Шумен. Делегатите от отдел­ните ловни дружинки, след като изслушаха основните доклади за миналогодишната дейност, имаха основания да направят някои предложения, които са за подобряване на работата. Докладчикът Стоян Стоянов, председател на УС на сдружението, аналитично проследи извършеното през изминалия период, като из­тъкна бюджетно-финансова­та дейност. Приходната част е преизпълнена с 12%, а при разходната има надвишаване с 6 %. Анализът показва, че сдружението е реализирало положителен финансов ре­зултат в размер на 10 хил. лв. Шуменската организация от­беляза 125-ата си годишнина с издаване на книга за исто­рията на сдружението, напи­сана от дългогодишния член Неделчо Ненов, в която много подробно се проследява съз­даденото от началото до се­гашните дни. От страна на УС се извършва текущ контрол по изпълнението на догово­ра за отдаване под наем на ловната хижа „Диана“. Сдру­жението подпомага ловните дружинки при поддръжката на ловните им домове и заслони със строителни материали с определен размер от УС. За­едно с ловностопанската дей­ност всичко това показва, че сдружението с добра стабил­ност и се управлява успешно.

След отчета пръв се изказа Николай Калев от ЛРД-Ново­сел, който постави няколко въпроса за решаване. „Про­блемът със сроковете за ползване на водоплаващия дивеч, който да се ловува и през февруари, защото кли­матът се промени, а не може да се преборим с някои хора. Повдигаме въпроса всяка го­дина и няма решение, а това е много атрактивен лов за нашите ловци, имаме водни площи с наличието на язови­ри и на р. Камчия, а нямаме възможност да ловуваме на този вид дивеч.“ Николай Калев напомни, че през юни се навършват 80 години от откриването на ловния дом в лесопарка „Кьошковете“, кой­то сега не е притежание на ловците. Трябва да се поми­сли за поставянето на паме­тен знак, за да се знае, че там с труда на усилията и ентуси­азма на ловците преди осем десетилетия се е построила тази придобивка. Предложе­но беше от фонд „Хищници“, в който всяка година ловците внасят по 4 лв., да се увеличи заплащането за отстрел на чакали и лисици от 8 лв. на 12 лв.

Единодушно бе приет бю­джетът за дейността през тази година, който предвиж­да стабилизация и добро развитие на сдружението. За делегати на общото съ­брание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани председателят на сдружението Стоян Стоянов, председателят на КС Сашко Алекснадров и председате­лят на Административния съд Красимир Кръстев. В работа­та на събранието взе участие и Стойчо Гергьовски, предсе­дател на КС на НЛРС-СЛРБ, който сподели някои мисли с шуменските ловци.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ