НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отчетно събрание ЛРС-Каспичан – Пълноценен сезон и стимулиране на най-добрите в отстрела

Георги НИКОВ

В залата на община Каспичан се събраха белов­ласи ветерани и ентусиазирани младоци, за да вземат участие в общото събрание на ЛРС „Бал­кан 2001“ – Каспичан. От избраните за делегати 38 присъстваха 32 ловци от 4-те ловни дружинки от Каспичан, Кюлевча, Марково и Могила.

Председателят Руси Ру­сев проследи в доклада на УС какво е свършено през изминалия едногодишен период в ловищата под чудните скали на Мадар­ския конник: „Проведохме пет заседания, на които обсъждахме важни про­блеми, свързани със сто­панисването на дивечовите ниви и ловностопанските съоръжения, осигуряването на концентриран фураж в подходящото време на из­годни цени, както и въпроси за дисциплината, свързани с конфликт между наши членове и туристи, разхож­дащи домашни любимци по време на ловен излет, ин­цидент с ловно куче и сиг­нал до ДГС в град Нови па­зар относно нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча по време на лов.

При разглеждането на тези въпроси членовете на УС се отнасяха изключи­телно отговорно. Приетите решения бяха вземани с консенсус с участието на Контролния съвет и това допринесе за преодолява­не на проблемите.“

В сдружението членуват 278 ловци на различна въз­раст, като през миналата година са дошли нови осем. Около 20 на сто са над 65-годишна възраст. Всички членове на сдружението се включват в бригадите за ре­монтиране на ловните бази и съоръжения, организира­не на тренировки на лов­ните кучета. Отговорно се подхожда и към таксациите като за тези мероприятия се осигуряват минимум 30 на сто от членския състав на дружинките. Сдружение­то всяка година провежда ловни вечеринки, на които присъстват не само ловци­те, но и техните нежни по­ловинки и гости.

Кметът на община Каспи­чан Милена Недева, която е и ловец в дружинката в с. Кюлевча, на последната ве­черинка даде лични 400 лв. на четирима ловци, които имат най-добър отстрел на глигани в 4-те дружинки. Тя обеща и в бъдеще да спон­сорира ловците по същия начин.

ЛРС-Каспичан е финан­сово стабилно. Над 38 хиляди лв. са приходите, което е с 6160 лв. над пред­виденото. Това се дължи на по-големия брой издадени разрешителни за лов. Из­миналият сезон беше много пълноценен, като се лову­ваше масово на дива свиня и индивидуално на благо­родни елени. Разходната част от бюджета от 34 960 лв. не превишава планира­ните 35 300 лв. В банките на влог са акумулирани 38 хил. лв.

Отчетени бяха много до­бри резултати в ловносто­панската дейност, като бла­годарение на положените усилия за стопанисване и охрана на дивеча в лови­щата има стабилни попула­ции на благородни елени, сърни и дива свиня, което е предпоставка за слука през следващия ловен сезон. През миналия са отстре­ляни 19 благородни елена, 5 сърни и 87 диви свине, което е с двайсетина броя повече от предходните се­зони.

Кметът на общината Ми­лена Недева, която при­съства като гост на събра­нието, отговори на някои въпроси в изказванията на делегатите. Обсъден и при­ет беше бюджетът за насто­ящата година, имаше пред­ложение и за увеличаване на членския внос за 2019 г., но в крайна сметка се гла­сува той да остане такъв, какъвто е в момента – 35.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ