НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Луковит преизбра старото ръководство

На 11 май се проведе общо­то отчетно-изборно събрание на ЛРС-Луковит. Гости на фо­рума бяха председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Васи­лев, кметът на общината Иван Грънчаров и Димитър Балкан­ски, зам.-директор на ТП ДГС-Лесидрен. За членовете на сдружението, които навършиха 70 години през миналата и тази година, бяха подготвени позд­равителни адреси от името на сдружението. Проведен бе из­бор за председател, при който преизбраха досегашния Ценко Цоков. Съставът на 12-член­ния Управителен съвет, както и този на Контролния съвет също бяха преизбрани.

Председателят на сдруже­нието предложи на общото събрание по повод 120-ата годишнина на СЛРБ всяка дру­жина да възстанови по една изоставена чешма в района си, която да се поддържа от дружи­ната занапред. Предложението беше прието с ентусиазъм.

Основните усилия на ЛРС- Луковит са насочени към спло­тяване на дружините по места. Уставът на сдружението е про­менен, така че бе даден шанс всяка дружина да изгради свой ловен дом. Такива вече бяха направени в дружините Луко­вит-1, Петревене, Тодоричене, Дъбен, Дерманци. Другиловни домове бяха разширени като този в с. Ъглен. За съжаление обаче лоша човешка ръка уни­щожи ловния дом в с. Торос, но както се казва – всяко зло за добро. В момента новото ръко­водство на дружината и нейни­те членове го възстановяват, с което ще се сложи своеобразно ново начало за дружината.

Проведен бе и вътрешен турнир за работа на кучета пти­чари на полигона в с.Ъглен. По­ставено бе и началото на тур­нир по стрелба, който тази есен отново ще се проведе. Също така по инициатива на Йото Пацов, кметството на с. Ъглен и местната дружина в селото вече се установиха традиции за провеждане на ежегоден ри­боловен турнир. Сред основни­те приоритети на сдружението е осигуряването на адекватна охрана, за което бе взето ре­шение да се купи специален автомобил. Други важни задачи са повишаването на нетърпи­мостта към бракониерството и състоянието на горските пъ­тища. От началото на мандата на настоящото ръководство с председател Ценко Цоков сдружението провежда курсове за млади ловци, към който има голям интерес. Приходите от него подпомагат дейността на сдружението, а така се подмла­дява и членската маса.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ