НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Мечтата на един шотландец за завръщане на вълците в страната му

Ехото от воя на принца на хищниците в Шотландия се изгубва преди 3 века. Вълкът някога е бил властелинът на дивия свят по хълмистите склонове на окръг Съдърланд и горите под него. Днес представителите на вида най-веро­ятно отново ще имат възможност да се установят трайно в тези територии.

През 2003 г. Пол Листър купува имението „Аладейл“, на 50 мили северно от град Инвърнес, и веднага предприема необходимите действия, за да го превърне в резерват съ­образно своите виждания. Той обаче не може да си пред­стави района без присъствието на вълци в него. Неговите възгледи са сметнати за ексцентрични от мнозина и ре­дица природозащитници и любители на туризма атакуват идеята му резерватът да бъде ограден.

Плановете на Листър за контролирано заселване в рам­ките на резервата на вълци от Швеция са известни от го­дини, но те срещат отпора на местните власти и именно затова той се надява, че до края на тази година ще бъдат уредени всички юридически въпроси.

Окръг „Аладейл“ някога е бил известен с богатството си от дървета, цветя и диви животни, които са били разпо­ложени около малки населени места. В района има много благородни елени, които са обект на лов. Това е една от причините вълците да бъдат изтребени, тъй като аристо­крацията е трябвало да има възможност за отстрел на го­лям брой елени. Моделът на стопанисване на терена от страна на Пол Листър е знак на протест срещу начина, по който Шотландия е била манипулирана през вековете от по-малко от 500 заможни личности, така че да бъдат задо­волени изискванията на ловните клубове.

„Тук няма да се провеждат нито ловни излети, нито ри­болов. Стрелбата също ще бъде забранена – заявява Пол Листър. – Моята връзка с шотландските хълмове датира от 80-те години, когато семейството ми инвестира в лесовъд­ство. Отстрелях първия си елен именно тогава. Но с вре­мето започнах да осъзнавам, че човешкото хищничество и егоизъм са ненадминати.“

Основното въодушевление на Пол Листър идва от аме­риканския национален парк „Йелоустоун“, където заселва­нето на една глутница вълци през 1995 г. довежда до един от най-големите поврати в екосистемите по света.

„Съжителството между хищници като вълците и меч­ките и техният естествен източник на храна предизвиква редица конфликти. Именно затова е нужно връщането на вълците в Шотландия да се разгледа внимателно, за да се предвидят всякакви последствия“ – добавя Пол Листър.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ