140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общо събрание на ЛРС-Елена – Проблемът с дърводобива и разрушените пътища отново е на дневен ред

Милка ДЕНЕВА

На общото събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1899” в гр. Елена беше отчетена негова­та едногодишна дейност. И от доклада на управителния съвет, представен от предсе­дателя Тихомир Кузманов, и от изказванията стана ясно, че ръководството и дружини­те са доволни от свършеното през 2017 г. и изминалия ло­вен сезон. Радващото е, че няма нарушения и случаи на бракониерство, което означа­ва, че ловците съзнават своя­та отговорност и задължения.

Ловците използваха при­съствието на събранието на представители на общината и на горското стопанство в гр. Елена, за да поставят за пореден път за разрешаване проблемите, с които отдав­на се сблъскват по време на ловните излети, подхранва­нето, таксацията. Един от най-сериозните е свързан с дърводобива. Ловците попи­таха докога дърводобивните фирми ще разрушават пъти­щата не само в горите, но и по селата, кой трябва да ги контролира, какъв е редът въпросните фирми да бъдат задължени да отстранят на­правените поразии. Въпреки забраната из горите се дви­жат дори 40-тонни товарни коли.

Инж. Сабри Топчиев, за­местник-директор на горското стопанство в гр. Елена, при­зна, че проблемът е сериозен и не може да се реши извед­нъж. Собствеността на гори­те е различна – има частни, общински, държавни, пътна­та структура пък е общинска. Не е лесно да се осъществи контрол по дърводобива, защото той е в ръцете на повече институции. Инж. Топчиев обеща да се обърне внимание на държавния гор­ски фонд, но по пътищата се движат и камиони на фирми, които добиват дърва в об­щински и частни гори. А за да се реагира срещу нарушени­ята, трябва да има конкретни жалби срещу нарушителите.

Председателят на ловно-рибарското сдружение Ти­хомир Кузманов предложи всички дружини да огледат своите ловни райони, да оп­ишат къде, в коя местност има разрушени пътища, за да може до горското стопанство да се изпратят конкретни жалби. А Йордан Димитров, заместник-кмет на община Елена, пое ангажимент да се упражни контрол върху дър­водобива в общинските гори.

Зададен беше и въпросът защо горското стопанство не издава бележки за отстрел на хищници. Председателят на сдружението обеща да напише писмо с питане защо на ловците не се позволява да вземат такива бележки. Наистина процедурата е тро­мава, но щом има желаещи да излизат на лов за хищни­ци, това не би трябвало да е проблем, а и законът го поз­волява.

На миналогодишното отчет­но-изборно събрание на сдру­жението беше взето решение размерът на членския внос да бъде обвързан с размера на минималната работна запла­та и да е 10 % от нея. Така с увеличаването на минимал­ното възнаграждение за 2018 г. се увеличи и членският внос. За следващата година той ще е същият – 51 лв. за ловци до 65-годишна възраст. Мъжете над 65 и жените над 60 години ще плащат 41 лв., ловците и риболовците до 65 години – 55 лв., а над тази възраст – 45 лв. Встъпителният членски внос за млади членове на сдружението ос­тава 100 лв., за ловци, които идват от други ловни органи­зации – 200 лв.

Представителите на лов­ните дружини избраха свои представители за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ – председателя Тихомир Кузманов и Симеон Кънчев, който членува в дружината в с. Тодювци.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ