140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отчетно събрание на ЛРС-Антоново – Обмисля се възраждане на ловния събор в Тузлука

Георги НИКОВ

На общото събрание на ЛРС-Антоново, на което при­състваха 46 делегати, беше направена равносметка за изминалия отчетен период. Председателят на УС Румен Рафаилов, чийто мандат за­почна през миналата година, посочи: „Всички знаем, че 2017 г. беше трудна по отно­шение на избора на ръковод­ство и кадрово осигуряване на сдружението, това обаче не се отрази на работата ни. Извър­шени бяха всичките предви­дени задачи, което се отрази много добре на дейността ни. Особено много се наблегна на ловното стопанство, за да се опазва и съхранява полезни­ят дивеч, което е гаранция за добрия отстрел. Също така се обмисля сериозно идеята за възраждане на ловния събор в Тузлука.“

Над 600 са членовете на сдружението, като се пред­вижда да се провеждат кур­сове за обучението на нови ловци, с което ще се обновява съставът на дружинките. Във финансово отношение анто­новското сдружение е добре, като общите приходи за годи­ната са били над 46 хиляди лева, което е с 1240 лева по­вече от планираното.

Интересна новина е, че се учредява рибарска дружинка към сдружението, тъй като над 80 на сто от членовете са и риболовци и има добри водни площи в Тузлука. Обсъден бе и въпросът с участието на ан­тоновските ловци в национал­ния ловен събор в град Карло­во по повод 120-та годишнина на ловното движение. За де­легати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани председателят на сдружение­то Румен Рафаилов и ловният специалист Стоян Стойков.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ