ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отчетно събрание на ЛРС-Панагюрище – Поставиха сe високи цели за реализация

Спас СПАСОВ

ЛРС „Глиган” – Панагю­рище проведе общото си събрание, на което присъст­ваха 49 членове от 57-те делегати на форума, при следния дневен ред: отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението, отчет на КС, приемане фи­нансовия план, приемане на плана за ловностопанските мероприятия, избор на де­легати за общото събрание на НЛРС-СЛРБ и точка „Раз­ни“.

В доклада за дейността, изнесен от председателя на УС Герман Кърпаров, ясно се открояваха целите, по­ставили си членовете на уп­равленския орган, а именно: подобряване организацион­ното състояние на сдруже­нието; провеждане на лов­ностопански мероприятия за съхраняване и увеличаване запасите от дивеч и риба и местообитанията им; масови прояви, залегнали в календа­ра на организацията; възмож­ности за стопанска дейност.

За изпълнение на тези ос­новни задачи в УС са проведе­ни 9 заседания през отчетния период, като на тях са раз­глеждани въпроси, свързани със спазването на законност­та, стопанската дейност, вза­имоотношенията между дру­жините, контактите и връзките със съседни сдружения, орга­низацията на дейността по из­пълнение на ловостопанските мероприятия, създаването на организация и условия за из­даване на билети за любител­ски риболов, провеждането на курс за придобиване право на лов, обучението на ръководи­телите на ловните излети, ор­ганизацията и провеждането на събора по случай 120-го­дишнината от създаване на сдружението.

Дивечовите запаси в лов­ностопанския район на сдру­жението се увеличават, ра­достното е, че заекът показва сериозно завишение. Резул­татите при отсрела през мина­лия ловен сезон са: 398 диви свине, 17 сърни, 9 патици, 619 гривяка, 457 гургулици, 1 687 пъдпъдъка, 115 чакала и 186 лисици.

Не изостава на заден план и риболовната дейност в сдружението, проведени са няколко кампании по зари­бяване. Всичко това води до традиционното състезание по улов на риба за деца под мо­тото „Детето риболовец може без дрога“, което се проведе на яз. „Братаница“. А през юни 2017 г. на яз. „Четиридесетте извора“ край Асеновград на Национален турнир по улов на риба с плувка за деца до 14 години децата на Панагю­рище спечелиха първо място в отборно класиране.

Не трябва да се пропуска и киноложката дейност, защо­то на територията на с. Баня се проведоха и двата тура за купата на НЛРС-СЛРБ за ку­чета в гатер, а освен това за първи път бе проведен турнир по системата „Св. Хуберт” за птичари.

Членовете на ЛРС „Глиган” си поставиха високи цели и с много работа и всеотдайност в ловностопанската, органи­зационната и спортната дей­ност ще ги постигнат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ