140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ловни експерти от цялата страна се съвещаваха в Хисаря

На 31.05.2018 г. в гр. Хисаря се проведе съвещание на ръководството на Изпълнителна агенция по горите с експертите по лова от Регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и специалистите по лова от ловно-рибарските сдружения. На срещата присъстваха и експерти от НЛРС-СЛРБ. Съвещанието се организира от ИАГ, а неин председател бе директорът на дирекция „Ловно стопанство“ инж. Мирослав Джупаров.

По време на съвещанието акцентът бе насочен върху Африканската чума по свинете и евентуалната стратегия, която ще предприеме държавата за превенция и изкореняване на заболяването, ако то бъде локализирано в страната. По темата презентация изнесе проф. Георги Георгиев от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), който потвърди информацията, че от месец май в Румъния заболяването вече се разпространява и в природата, което е изключително притеснително за нас и налага да се предприемат бързи и адекватни мерки, които да ни направят по-подготвени за момента в който заболяването бъде констатирано у нас.

Някои от мерките, които предвижда държавата, са следните:

Свеждане на популацията на дивата свиня в страната под 1 индивид на 100 ха, а за пограничните 50 км. зони със Сърбия и Румъния под 0,5 диви свине на 100 ха;

– Изграждане на циментови площадки за обработване на отстреляните диви свине и по-конкретно, предвижда се в Северна и Югоизточна България да се изградят 1169 площадки, които след като навлезе АЧС в страната, ще се превърнат в площадки за събиране на трупове на умрели от АЧС диви свине;

– След появата на АЧС следва да се забрани ловът на диви свине чрез конвенционалния начин и да се премине само към лов чрез отстрел от чакала или капани (ловилки);

– Броят на капаните следва да бъде същият, както и този на площадите – 1169 и те да се стопанисват от ловните дружини;

– Изграждане на още две хладилни камери за съхранение на животински трупове – една в Северна и една в Южна България. В момента в ДЛП в страната има изградени и функционират 16 такива хладилни камери.

Друга тема на съвещанието бе провеждането на изпитите за кандидат ловци, проектоплановете за ползване и отчитането на ползването от стопанисващите дивеча. Експертите от ИАГ констатираха, че въпреки инструкцията дивата свиня да се планува на минимум 80 % от запаса, в много РДГ-та планираният отстрел е под тази цифра. Председателят на съвещанието обърна внимание на проблема, че ползваният дивеч се отчита в информационната система на ИАГ много по-късно от неговия действителен отстрел, а много често, дори и след като е изтекъл срока за неговото ловуване, отчетът би следвало да се прави веднага след отчитането на разрешителното за ловуване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ