140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Международна конференция в Брюксел – Нужен е нов подход към запасите от сиви хищници

Нуждата от по-прагматичен подход към управлението на запасите от едри хищници и по-специално на тези от въл­ци бе фокусът на провелата се на 31 май в Брюксел среща между Федерацията на Ев­ропейските ловни асоциации (FACE), Съюза на ловците от Северна Европа и вицепрези­дента на Европейската коми­сия Ирки Катайнен.

FACE откри срещата с об­зор на всички искания относно коректното прилагане на Член 19 от Директивата за хабита­тите. Целта е да се осигури процес за осъвременяване на нивото на защита, осигу­рявано на някои популации от животински видове, както и на повече гъвкавост при взима­нето на индивидуални реше­ния в тази насока.

Беше обсъден дългосроч­ният проблем, свързан със случаите на намеса от страна на Европейската комисия в политиката на Швеция и Фин­ландия по отношение на сто­панисването на вълчите попу­лации. Подобни дълготрайни конфликти създават ненужно напрежение и законова не­сигурност за двете държави, които се стараят да постигнат базирани на доказателства и юридически издържани пла­нове за стопанисване на попу­лациите от вълци.

Торбьорн Ларшон, прези­дент на Шведската асоци­ация за лов и управление на дивата природа, заяви следното: „Осемгодишното посегателство срещу Швеция нарушава доверието между заинтересованите страни и трябва да бъде прекратено незабавно. Изграждането на доверие не може да върви паралелно с неприключено съдебно дело срещу нашата страна. Европейската комисия трябва също така да осъзнае, че прилагането на Директи­вата за хабитатите трябва да отчете специфичните местни, регионални и културни разли­чия на всяка държава, за да се предотвратят неизбежни конфликти между хората и ед­рите хищници.“

Главният секретар на Фин­ландската ловна асоциация заяви следното по време на конференцията: „Финландия трябва да бъде оставена да установи плана си за управле­ние на вълци без постоянна заплаха от съдебни дела от страна на Европейската ко­мисия. Не е възможно да се изгради необходимият дълго­срочен консенсус за управле­ние на вълчите популации с толкова много несигурност и критичност. Ние искаме също­то ниво на доверие по отно­шение на стопанисването на вълците, както е при кафявата мечка и риса.“

Генералният секретар на FACE Лудвиг Вилнегер зая­ви следното: „Настъпи време Европейската комисия да ус­танови процедура за промяна на анексите към Директивата на хабитатите за определени видове едри хищници, чиято численост достигна достатъч­но високи равнища. Той при­зова ловът да бъде приет като напълно ефективно средство за ефективно управление на едрите хищници.“

FACE също така използва форума, за да разясни пози­цията си за следващата Обща селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. FACE пред­стави и широк спектър от кон­кретни мерки за прилагането на по-успешно управление на запасите от дребен дивеч. Европейските национални ловни асоциации ще подкре­пят FACE при изготвянето на следващата ОСП, така че правителствата на държавите членки на ЕС да бъдат изклю­чително внимателни при пос­тигането на целите, свързани с биоразнообразието.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ