140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отново избраха Георги Георгиев за председател на ЛРС-Долни чифлик

Георги НИКОВ

В книгата на Иван Сокачев „История на ловно-стрелческата организация „Сокол“, се твърди, че Камчийското дружество е основано около 1903 г. с 25 членове и първото му седалище е било в с. Старо Оряхово, като се предполага, че основател е бил лесничеят Тороманов. Така просъществува­ло няколко години и след това се преместило в с. Рудник. След няколко години отново се върнало в Старо Оряхово, където просъществувало до 1931 г., когато по почин на тогавашния му председател Иван Сокачев е преместено в Долни чифлик и преименувано на Камчийско ловно-стрелческо друже­ство. Гордостта е и първият ловен развъдник в България „Марин тепе“, където е изградена и лов­на хижа на долночифликското сдружение, което сега носи името „Балкан“.

На проведеното общо от­четно-изборно събрание на сдружението от избраните 60 делегати на 16-те дру­жинки присъстваха 48. Гост на форума беше главният секретар на Национална­та ловно-рибарска орга­низация Даниел Тошков. В доклада на УС, изнесен от председателя на ЛРС- Долни чифлик Георги Ге­оргиев, беше проследена дейността през изминалите 4 години, чийто период е много успешен. Изминалият сезон се оказа, че е най-до­бър, с най-много слука, не­постигана преди години.

Докладчикът изтъкна, че много добре се води бор­бата с хищниците – по ре­шение на УС се заплаща за всеки отстрелян чакал и ли­сица по 10 лв., което естест­вено стимулира ловците. В навечерието на откриване­то на ловния сезон в района на комплекса „Марин тепе“ се организират и състеза­ния по ловна стрелба по панички. „Всъщност хижата я използваме за така наре­чения селски туризъм, къ­дето идват много хора да се запознаят с района и от 500-те лв. наем смятаме да извършим някои ремонтни работи по нея, за да стане тя още по-привлекателна.“

Финансовото състояние на сдружението е добро, на последното събрание бе прието членският внос да се завиши с 5 лв. от следва­щата година и да стане 40 лв. Бе подчертано, че една част от 600-те членове на сдружението са и риболо­вци, затова се поддържат 3 водоема, като всяка година се зарибява.

В своето изказване Дани­ел Тошков, главен секретар на НЛРС-СЛРБ, поздрави ловците и отговори на техни въпроси.

Гласувани бяха програма­та и финансовият план за настоящата година, избран беше новият УС на сдру­жението. За кандидати за председател бяха предло­жени двама души, като до­сегашният Георги Георгиев получи най-много гласове и му гласуваха отново до­верието да ръководи ЛРС „Балкан“-Долни чифлик и в следващите 4 години. Той каза, че има много неща, които трябва да се решават и е готов всяка предложена му идея да бъде осъщест­вена, стига тя да носи реа­лен принос за сдружението. Георги Георгиев е кмет на с. Рудник, председател е на местната ловно-рибарска дружинка и е много запален по риболова.

За участие в общото съ­брание на Националната ловно-рибарска организа­ция като делегат бе избран председателят Георги Геор­гиев, а за резерва – Живко Пандов, който е секретар на сдружението.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ