140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Становище на НЛРС-СЛРБ до министъра на земеделието, храните и горите

ДО

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

СТАНОВИЩЕ

От председателя на УС на НЛРС-СЛРБ във връзка с необходимите действия, които считаме, че е необходимо да бъдат предприети за превенция на заболяването Африканска чума по свинете.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Във връзка с проведената среща на 25.07.2018 г., на която обсъдихме възможностите за ефективно намаляване на популацията на дивата свиня на територията на страната и ограничаване на косвените преносители на заболяването, представям пред Вас настоящето становище:

1. Необходимо е включване на наши представители в кризисния щаб, сформиран с цел набелязване на мерките по превенция и ликвидиране на заболяването на територията на страната.

2. Необходими са промени в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, както следва:

2.1. В чл. 54, ал.2 да се заличи текстът: „и ловностопанските райони, предоставени на ловните дружини.“

2.2. Създава се нов чл.54а:

Чл. 54а: „В зависимост от епизоотичната обстановка министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, със заповед може да разрешава индивидуално ловуване на едър дивеч и за ловци, които не притежават удостоверение за подборно ловуване.“

2.3. В чл. 58, ал.4 думите „28 февруари“ се заместват с „последния ден на февруари“. Думите „при наличие на неизпълнен план за отстрел на хищници. Ловуването се извършва в присъствието на придружител от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство“ се заличават.

2.4. В чл.59 (3) се създава нова т. 7 „т.7. След отстрела организира и следи за правилното изпълнение на всички мерки за биосигурност, определени от Българска агенция по безопасност на храните, както и взимането и предаването на проби за изследване. Останалите точки в ал.3 се преномерират.

2.5. В чл. 67, ал.2 след думите “стопанисването и ползването на дивеча“ се добавя „и без да се изискват разрешителни за лов по чл.80.“

2.6. Създава се нова алинея (2) към чл. 85а: (2) „Специалистът по ловно стопанство или упълномощено от него лице, ежедневно уведомява държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство за издадените разрешителни за индивидуален лов. Останалите алинеи в чл.85а се преномерират.

2.7. В чл. 85а, ал.7 думите „и дива свиня“ се заличават.

Мотиви:

Предложените от нас промени целят да се облекчи режимът за извършване на индивидуално ловуване на дива свиня, като отпадне изискването то да се извършва в присъствието на длъжностно лице от ДЛС или ДГС, а също така да имат право на индивидуално ловуване и ловци без придобито удостоверение за подборно ловуване. По този начин ще се създадат необходимите предпоставки за масово включване на ловци при провеждането на индивидуален отстрел на дивата свиня.

Дава се възможност за острел на явно болни животни от длъжностни лица, без да е необходимо същите да имат издадено разрешително за лов за конкретния ловностопански район или ловище. Съществуващата в момента разпоредба е не добре регламентирана и създава затруднения при нейното прилагане.

Разширяват се функциите на ръководителите на лова по време на групов лов на дива свиня относно спазването на мерките за биосигурност и вземането на проби от отстреляните животни.

Предлага се възможност за осъществяване на контрол от страна държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства при провеждането на индивидуален лов на едър дивеч.

Отпада изискването за придружител от ДГС или ДЛС при групов лов на хищници, с което се създават необходимите предпоставки за увеличаване на техния отстрел.

 

3. Предлагаме да се предприемат незабавни постъпки за акредитиране на лаборатории към Българска агенция по безопасност на храните за изследване на АЧС, КЧС и Трихинелоза във всеки областен град на страната, с цел своевременна обработка на взетите от ловците проби и недопускане на похабяване на добития дивеч.  За целта е необходимо да бъде създадена и ефективна организация за събиране и съхраняване на пробите по региони.

4. Да продължи обучението на ловците чрез семинари, образователни брошури, плакати и видеоматериали относно мерките за биосигурност, които е нужно да бъдат прилагани на терен.

5. Необходимо е да се прецизират Указанията за необходимите мерки, които трябва да се предприемат от страна на ловците по време на лов на дива свиня, като бъдат ясно дефинирани начините, по които трябва да бъде третиран дивеча след отстрела, да се разяснят нормативните изисквания за изграждане на площадки за първична обработка на дивеча и ями за загробване на отпадъците, отчитайки теренните особености в конкретните ловностопански райони и какъв ще бъде източникът на финансиране.

6. Основен фактор за разпространението на АЧС представляват и различните видове хищници. Това обосновава предложената от нас промяна в Правилника за прилагане на Закона за опазване на дивеча, като допълнително предлагаме да се възстанови дългогодишната практика за заплащане на финансови стимули на ловците за отстрел на хищници от страна на държавата, която съществуваше у нас до 2009 г.

7. Вземане на незабавни мерки за забрана на свободното пашуване на свине в ловностопанските райони, като в случай, че не може да бъде установен собственикът на такива животни или същият откаже в определен срок да прибере животните си във ферма или друг тип съоръжение, което позволява същите да бъдат поставени под ветеринарен надзор, следва да бъдат отстрелвани.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Още веднъж заявявам пред Вас готовността си да съдействаме на МЗХГ в усилията за недопускане на заболяването на територията на страната.

 

ИНЖ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

Председател на УС на НЛРС – СЛРБ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ