140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Дулово отпразнува 75-годишен юбилей

Георги НИКОВ

В навечерието на 75-ия юбилей на ЛРС-Дулово на стрелбищния комплекс се проведоха традиционните стрелкови състезания в дис­циплината „Скийт“, в които участваха представители на всичките 18 ловни дружин­ки. След редовните стрелби се стигна до допълнителни серии и на баража се явиха петима стрелци, за да по­кажат кой е най-добър при събарянето на паничките. Напрежението беше голямо и в крайна сметка се оказа, че с най-добри показатели е д-р Дичо Иванов, председател на сдружението, който е член на ЛРД-Межден. Той зае първо­то място с 21 точки, втори бе Тамер Мюмюн от градската дружинка в Дулово с 20 т., третото място остана за Се­вги Хамди от ЛРД-Руйно с 19 т., Ахмед Донбал от ЛРД-Во­кил, Мехмед Керим от ЛРД- Правда. Наградите връчи Николай Гунчев, зам.-предсе­дател на сдружението.

Приятел се оказа събот­ният септемврийски ден, в който ловците по най-тър­жествен начин отбелязаха 75-годишнината от създа­ването на ЛРС-Дулово сред чудесната природа на широ­колистната гора край с. Чер­нолик. Изпълнили дългите маси под вековните дървета, 18-те дружинки, които са на териториите на общините Дулово, Главиница и Сито­во, сториха всичко възможно празникът да мине на ниво. Дойдоха и скъпи гости: инж. Васил Василев, председа­тел на НЛРС-СЛРБ, Рамадан Аталай, народен представи­тел от Силистренска област, кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед, Николай Гунчев, председател на прав­ната комисия на НЛРС-СЛРБ, почетен председател на ду­ловското сдружение, който е и негов член. Съпричастни на празника станаха и колеги от сродните организации: чле­нът на УС на НЛРС-СЛРБ и председател на ЛРС-Добрич Илия Михайлов, председа­телят на ЛРС-Силистра инж. Орлин Николов, председа­телят на ЛРС-Завет Младен Чакъров, както и ловните специалисти от сдруженията в Добрич, Силистра, Русе и Завет.

Съборът започна много тържествено с освещаване на знамената на дружинки­те и на сдружението от отец Серафим от православния храм в града. Председате­лят на ЛРС-Дулово д-р Дичо Иванов, откривайки празника, пожела на всички много весе­лие и голямо настроение. Той проследи в словото си нача­лото на ловното движение в добруджанския край, чиито ловци са оставили трайни следи през изминалите го­дини. На 30 май 1943 г. с учредителен протокол в кан­целарията на Околийската земеделска задруга 96 ловци с редовно заверени ловни би­лети създават сдружението, чийто първи председател е Илия Попов, а УС се е състо­ял от девет души. Избраните членове благодарят за оказа­ното доверие и декларират, че ще работят за здраво и дисциплинирано ловнострел­чинско дружество. Тринайсет председатели са го оглавява­ли през различните години на съществуване и всеки е от­давал своите сили за укреп­ването на ловното движение. Тодор Тотев вече 18 години е несменяем ловен специалист и със своята дейност прави всичко възможно за неговото развитие. Сега в сдружение­то членуват 700 ловци в 18 дружинки, които стопанисват 55 хил. ха, каза д-р Дичо Ива­нов.

Инж. Васил Василев, пред­седател на НЛРС-СЛРБ, поз­драви участниците в събора с техния празник и сподели, че е горд с добрата работа, която извършва дуловското сдружение. Той връчи плас­тика на благороден елен на д-р Дичо Иванов, като каза, че този район се слави като много добър в популацията на този вид дивеч. Обширно изказване направи кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед, който изтъкна ролята на ловците като природо­любители и каза, че е горд с това, което е извършило сдружението през годините.

За приноса си през годи­ните бяха наградени бивши председатели на сдруже­нието, както и ветерани на ловното движение за постиг­натото единение на органи­зацията. Те благодариха от сърце на организаторите на празника и пожелаха все така да продължава дейността и занапред.

Още на ранина запушиха огнищата, за да се изпекат както трябва 5-те агнета и ярета, което е запазена мар­ка за ловците от Дуловско, които при всички празници показват майсторлъка си на вкуснотиите. Въртейки че­вермето без да спира, Басри Идириз, който кара 60-ата си жизнена година, каза: „Ловец съм в ЛРД-Пайсиево и мога да кажа, че при нас е тради­ция да се правят чевермета, навремето имаше един ловец бай Руфи от него се научих на този чалъм. 4-5 часа тряб­ва да се върти, под агнетата няма жарава, тя е от страни и от там идва топлината, за да не прегорява, на бавен огън трябва да е всичко“, а Ержан Шаиб, който върти другото чеверме, допълва: „От стари ловци съм се учил и обичам много чеверметата, вече 15- та година въртя агнета. Кол­кото по-бавно, толкова по-хубаво става, за 40 кг мини­мум 4 часа са нужни, за да се изпече агнето, на бавен огън. Годишно имам по около 200 чевермета.“

На всички маси бяха сложе­ни късове от печеното, има­ше и други мезета, с хубави питиета от домашните изби, но най-много бяха сладките приказки и лакардиите на зевзеците. А когато засвири добруджанските хора оркес­тър „Веселие“ с певицата Диди Костадинова, тръгна­ха най-първо мъжките хора. Най-отпред ситнеше стъпки­те несменяемият знаменосец на дуловското сдружение Румен Тотев. Така премина ловният събор в Дулово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ