140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС-Гоце Делчев обявява конкурс за ловни надзиратели

                                                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

Ловно Рибарско Сдружение „Сокол“ гр. Гоце Делчев , ул. „Тодор Александров“ 21

Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.6d.02 от 31.08.2017 г. по Програмата за трансграничноно сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A „Гърция – България 2014 – 2020”, Проек0т “ Certified Environmental Actors”, с акроним “CEA”

 

                                                                            ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

              за следната длъжност

Ловен надзирател –  КОД 5414-1001, съгласно НКПД в РБ 2011 – 4 броя свободни позиции

I. Минималните изисквания за заемане на длъжността Горски стражар са:

1. Степен на образование: средно

2. Трудов опит –3 години общ трудов стаж

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Свидетелство за управление на МПС

2. Придобито право на лов;

III. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю

IV.         Етапи на провеждане:

1.           Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.

2.           Допускане на кандидатите по документи.

3.           Обявяване на допуснати и недопуснати кандидати.

4.           Провеждане на конкурса:

4.1. Първи етап: провеждане на тест с допуснатите кандидати

4.2. Втори етап: провеждане на интервю допуснатите кандидати, успешно издържали теста

4.3. Трети етап : окончателно класиране.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1.Заявление за участие по образец

2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, , които се изискват за длъжността;

3. Копие от документи, удостоверяващи правото на лов;

4.Копия от съответните официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит).

5.  Автобиография– CV;

VI. Длъжността «Ловен надзирател» в ЛРС Сокол гр. Гоце Делчев е свързана с типични дейности, свързани с опазване и охрана на ловностопанския район на сдружението. Ловният надзирател следи за за опазването и правилното ползване на дивеча и рибата в него.

VII. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 450.00 лева.

VIII. На избраните кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за период от девет месеца.

IX. Документите следва да бъдат представени в “Деловодството” на ЛРС Сокол, град Гоце Делчев в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в специализиран сайт или портал за търсене на работа

Х. При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

XI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на ЛРС „Сокол“

ХII.  ЛРС Сокол гр. Гоце Делчев не заплаща пътни разходи от местоживеене до месторабота.

XIII.Копие от длажностната характеристика могат дабъдат получени на адрес: гр.Гоце Делчев, ул.Александър Стамболийски №13, в деловодството на ЛРС „Сокол“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ