140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ПРИ БУМ НА АЧС ЛОВЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАСОЧАТ КЪМ ДРУГИ ВИДОВЕ ЛОВ

На 15 ноември, в сградата на НЛРС-СЛРБ се проведе заседание на Комисия „Ловно сто­панство“ към УС на Националната организа­ция. Най-важната тема бе ситуацията с АЧС. Всички участници се обединиха около идеята, че в случай на по-нататъшно разпространение на опасната болест и при налагане на нови ограничения на лова, представителите на гил­дията ще трябва да се насочат към ловуване на други видове дивеч, характерни за нашата страна – фазан, яребица, кеклик, заек.

Отчитайки реалностите в други държави, къ­дето АЧС е наложила масов отстрел на диви сине, трябва да се има предвид, че в най-ло­шия сценарий груповият лов на дива свиня в България може да се промени тотално през следващите години. Именно затова НРЛС-СЛРБ призовава ловците в цялата страна да положат максимални усилия в ловностопан­ските мероприятия и да гледат на разселване­то на дивеча като най-добрата възможност да се осигури пълноценен лов в бъдеще.

След осигуряване на нужния кворум встъпително слово направи зам.-председателят на комисията Виктор Вучков, председател на УС на ЛРС-Перник и член на УС на НЛРС-СЛРБ. Той информира присъстващите за сложната ситуация, свързана с възможно по-нататъшно ограничаване на груповия лов на дива свиня при евентуално по-сериозно навлизане на Африканската чума по свинете в страната. Прието бе предложение, направено от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, за внасяне на официално предложение за изменение на съществуващото законодателство, така че при екстрени ситуации министърът на земеделието и храните да може да внася корекции в сега съществуващите периоди за провеждане на ловни излети.

Подробно експозе за ситуацията с АЧС представи главният експерт в направление „Лов“ Стилиян Герасков.

Съгласно дневния ред Виктор Вучков предложи на обсъждане и бъдещето на производствените стопанства на фирми „Сокол-БЛРС“ ЕООД, ЛРД „Плевен“ ЕООД, „Тунджа“ – Ямбол, „Марица“ – Костенец и ЛРС-Благоевград.

Пространно изказване направи и управителят на „Сокол-БЛРС“ инж. Борислав Бечев.

Комисията определи допълнителното количество яребици и тракийски кеклици за пролетно разселване през 2019 г., финансирано със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД на 50%, съобразно заявките на сдруженията.

РАЗСЕЛВАНЕ – 2019 г.

Във връзка с чл.52, ал.1, ал.2  и ал. 3 от ППЗЛОД, комисията одобри НЛРС-СЛРБ да предложи пред държавния орган следните бройки фермено произведени птици и див заек, които да се разселват в площите, стопанисвани от сдруженията, членове на Националната организация:                                 

•Ловен фазан – 95 хил. бр.    

•Колхидски фазан – 20 хил. бр.   

•Тракийски кеклик – 5 хил. бр.     

•Полудива патица – 35  хил. бр.   

•Яребица – 35  хил. бр.   

•Елен лопатар – 100  бр.      

•Див заек – 1 000 бр.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИВЕЧОВИТЕ ЗАПАСИ В СИСТЕМАТА НА НЛРС-СЛРБ, ЧРЕЗ РАЗСЕЛВАНЕ – 2018 г.

При отчета на изпълнението на Националната програма за 2018 г. бяха представени следните данни: от производствените стопанства – „Дунав“ – гр. Русе, „Дрян“ – гр. Плевен, производственото стопанство към ЛРС-Благоевград, патичарските стопанства в  гр. Луковит и  „Марица“ – гр. Костенец, „Сините камъни“ – гр. Сливен и „Тунджа“ – гр. Ямбол са били осигурени 149 хил. птици за разселване в ловностопанските райони на сдруженията, членове на НЛРС-СЛРБ.

Видовата структура на фермено произведените птици показва най-голям дял на ловния фазан – 55,02% (82 077 бр.), следван от патицата – 19,84% (29 601 бр.), яребицата – 14,12% (21 060 бр.), колхидския фазан – 8,31% (12 393 бр.) и тракийски кеклик – 2,71% (4 048 бр.).

Възрастовата структура показва, че делът на големите възрастови групи е 51,38%, а на малките възрастови групи – 48,42%. Делът на 90-дневните птици е 38,27%, а на 45-дневните – 34,49%. Птиците за пролетно разселване през 2018 г. са 12 781 бр. или 8,57%.

За осигуряване на 149 хил. (през 2016 г. – 153 хил., през 2017 г. – 149 хил.) фермено произведени птици са използвани 1 834 000 лв., като 1 106 000 лв. са средства на сдруженията, членове на Националната организация, а 728 хил. лв. са средствата по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД. Със средства на сдруженията са заплатени 85 хил. птици или 57%, а със средства по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД останалите 64 хил. птици.

При едрия дивеч ситуацията е следната: от страна на 6 сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ са подадени заявления за разселване през 2018 г. на 65 елена лопатари. До 31.10.2018 г. са разселени 13 екземпляра, съответно от ЛРС-Смолян – 3 бр., от ЛРС-Девин – 4 бр., от ЛРС-Средец – 4 бр. и от ЛРС-Кърджали – 2 бр., като стойността им е съфинансирана с 6 хил. лв. от средствата по чл.65а,ал.4 от ППЗЛОД. Елените лопатари са закупени от ДУ „Студен кладенец“.

Предстои разселването на още 52 елена лопатари от сдруженията в Смолян (4бр.), Кърджали (18 бр.), Ардино (10 бр.) и Хасково (20 бр.).

ТРЕВОЖНА КАРТИНА С ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЪДПЪДЪКА В СТРАНАТА

В края на заседанието на комисия „Ловно стопанство“ инж. Васил Василев запозна присъстващите с писмо до ми­нистрите на околната среда и земеделието, храните и горите с искане за налагане на 2-го­дишна забрана за ловуване на вида. Като в този период се задвижи механизъм по Берн­ската конвенция, съгласно който заедно със съседните ни държави да предприемем ком­плекс от мерки за спиране на намаляването на популацията от вида. Членовете на комиси­ята се обединиха около стано­вището, че основната причина за това намаляване всъщност не е ловът, а загубата на мес­тообитания в резултат на съ­временните земеделски дей­ности.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ