140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Национални паркове „Пирин” и „Рила” – Модерни системи се включват в борбата с бракониерството

Бракониерски стрелби по диви животни в нацио­налните паркове „Пирин” и „Рила” ще бъдат засичани от системи за регистрира­не на всеки изстрел, която предстои да бъде монти­рана. В Национален парк „Пирин” ще има сензори за разпознаване и регистрира­не на изстрел, система за предаване на информация­та до оператор в офиса на парка, а оттам и до конкре­тен служител от парковата охрана. Компютърната сис­тема ще събира данните, ще ги визуализира върху карта и ще изчислява мес­тоположението на изстре­ла. На територията на парк „Рила” също ще има такава система за регистриране на изстрели, която ще е с 25 контролни точки. Целта на внедряването на системите е борбата с бракониерство­то и подобряване на приро­дозащитното състояние на защитените видове на те­риторията на националните паркове.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ